Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6. Welk land is het dichtst bevolkte land van Europa? 7. Op dat land volgt . ... en daarna .... 8. Tot de dunst bevolkte landen van Europa behooren ....

9. Hoeveelmaal zoo groot als Nederland is geheel Europa ongeveer? 10. Hoeveelmaal zooveel inwoners als ons land heeft Europa?

4. STATEX EX HOOPDSTEDEX.

Aan het hoofd der regeering van ons land staat een koningin; Xederland is een koninkrijk. Ook de andere landen van Europa zijn r ij k e n of staten. Over sommige er van regeert een keizer, b.v. over Rusland en Duitschland. Dit zijn dus k e i z e r r ij k e n. Oostenrijk-Hongarije is een keizer-koninkrijk; want de keizer van Oostenrijk is koning over Hongarije. De opperheer of keizer van Turkije draagt den titel van sultan, zoodat Turkije een sultanaat is. Aan het hoofd der regeering in Frankrijk en in Zwitserland staat een president; die staten zijn republieken. Het hoofd van Boelgarije heeft den titel van vorst. Boelgarije is een vorstendom.

Alle andere landen, die wij hebben leeren kennen, zijn koninkrijken.

Gelijk we weten, heeft Xederland een hoofdstad, nl. Amsterdam, een groote stad met 5(>0 000 inwoners. Zoo ook hebben de andere staten van Europa ieder een hoofdstad. Dit blijkt uit het volgende lijstje; hierin duidt elk getal aan, hoeveel duizend inwoners de hoofdstad heeft.

Sluiten