Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

raken, waardoor het gif door de poriën het lichaam weder verliet. De grootste kunst bestond daarin, den doodelijk getroffen lijder in die opgewekte stemming te brengen, toen de ondervinding een middel aan de hand gaf hetwelk een zeer gunstig gevolg had ; de muziek namelijk werd het geneesmiddel waardoor de ongelukkige zich liet bewegen om in vroolijke sprongen en wilde draaiingen uit te barsten, totdat hij buiten adem nederzeeg, en het daarop volgende transpireeren zijne genezing mede bracht. Nog heden, ofschoon het geloof aan den tarentullusbeet niet meer bestaat, danst men in Italië nog Tarentella's, wier melodie in 6/8 maat en heftige beweging nog eenige wildheid in het dansen aanduidt. Gij zult toch zeker met mij instemmen, jeugdige lezers, dat die dans niet in onze balzalen thuis behoort.

Het is het algemeen gevoelen, dat de Italianen do eersten waren die de bewegingen van het lichaam en van de armen en beenen aan zekere regels onderwierpen. Reeds in de XVIde eeuw had men daar mannen, die zoowel als theoretische schrijvers en praktische leeraars in de edele lichaamsoefeningen bekend waren onder den naam van professori de ballare. Als schrijvers noemt men Rinaldo coeso, wiens dialogo del Ballo in 1557 te Bologne werd uitgegeven en Fabritio Carose da Sermoneta te Venetië, die in 1581 eene reeks van dansen van dien tyd mededeelde; hij droeg zijn boek op aan Bianca Capello, die later Groot-Hertogin van Toscana werd. Aan alle hoven werd toen de Italiaansche school gevolgd; de later ingevoerde pirouetten en andere kunstbewegingen werden toen niet voor den

Sluiten