Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat men, hoever de takken ook uiteen loopen, elk van de takken, op zich zelf, nooit als een afzonderlijk geslacht mag gaan beschouwen (5). Yan het aannemen van den naam van een uitstervend geslacht kan hier dus geen sprake wezen en indien men den naam van Nassau als aangenomen naam wilde behouden, om de vele herinneringen, die daarnaan voor ons land en ons volk verbonden zijn, zoo zou dit, dunkt mij,

niet anders kannen geschieden, dan met speciale toestemming van het hoofd van den den ouderen tak, die thans het hoofd van den ganschen mansstam van Nassau is.

Geheel anders staat het met den ons zeker niet minder dierbaren Oranje-naam. En hiermee komen wij op een onnauwkeurigheid in de beschouwingen van hen, die hier over het al of niet uitsterven van het stamhuis van Oranje spreken, hoewel er sinds het eind van de 12e eeuw zulk een stam- 1 huis niet heeft bestaan (6). Immers reeds in 1185 werd het prinsdom Oranje door een erfdochter in een ander geslacht overgebracht, nl. in dat der graven van Baux. En reeds op het eind van de 14e eeuw ging het | prrinsdom wederom op een anderen stam over; Johanna van Baux huwde met Jan van Chalon, wiens huis sedert Chalon-Oranje heette (7).

Ook deze combinatie bleef niet lang in stand, want in 1530 is Philibert van Chalon kinderloos gestorven, het prinsdom en zijn verdere bezittingen bij testament nalatend aan zijn zusterszoon Reinier van Nassau-Breda (8), veelal als Réné van Nassau-Chalon

Sluiten