Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een dergelijke onderbreking van de erflinie heeft sedert niet wederom plaats gevonden en zal, naar wij hopen, ook in de toekomst niet behoeven plaats te vinden. Niettemin is de gedachte van Réné van Nassau, om zijn neef Willem tot opvolger te kiezen voor ons vaderland een zeer gelukkige geweest; immers, al was het bezit van het midden in Frankrijk gelegen kleine vorstendommetje, in een zoo woeligen tijd, van weinig materieel belang, de titel van souverein bij de gratie Gods, (want dat waren de prinsen van Oranje gebleven (12), ook nadat alle andere zelfstandige vorstendommen, die tusschen het gebied van de Koningen van Frankrijk besloten lagen, de souvereiniteit hadden moeten prijsgeven), die titel zeg ik, kwam onzen eersten stadhouder des te meer te stade. Als zelfstandig souverein kon hij zijn eigen vlag tegenover Philips van Spanje omhoog steken, en kon hij de kaperbrieven uitreiken, krachtens welke de watergeuzen het recht hadden de zee voor Spanje onveilig te maken.

Had Willem van Nassau niet van een neef den titel van Prins van Oranje geërfd, dan ware den Briel niet genomen en zou het lot van ons vaderland misschien geheel anders geweest zijn. Ook waar wij ons gehoorzaam willen neerleggen bij hetgeen God thans over vorstenhuis en vaderland beschikt heeft, door het koninklijk huis in den mansstam te doen uitsterven, daar hebben wij het dankbaar te erkennen, dat voor den overgang van het prinsdom Oranje vanouds gansch andere regelen gegolden hebben en hebben wij ook daarin de leiding Gods te zien.

Sluiten