Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lid van den mansstam in het huwelijk te treden, doch deze toevoeging wordt in den Bijbel geheel als iets bijkomstigs voorgesteld, dat er eerst later aan werd toegevoegd, toen het door de bijzondere indeeling van het grondbezit in Israël bleek te worden gevorderd (8). Schier allerwege is derhalve naast en tegenover het beginsel van de eenheid van het stamverband, rekening gehouden met de beteekenis van de nederdalende vrouwelijke lijn. Zonder het feit te loochenen, dat er aldus overgang van den eenen stam in den anderen plaats vindt, heeft men te erkennen, dat er hier een rechtstreeksche erflinie is en dat ook op die wijze een traditie kan voortgezet worden. Zelfs in de middeleeuwen, toen het dynastiek besef veel algemeener en krachtiger was dan tegenwoordig, heeft men dat nimmer betwijfeld.

Tegenwoordig schijnen velen, die overigens om aan den mansstam verbonden tradities al zeer weinig geven, plotseling, zoodra men komt op het stuk der troonopvolging, een groote voorliefde te koestelen voor het uitsluitend recht van den mansstam, en van geen tradities te willen weten, dan van die, welke daarvan onafscheidelijk zijn. Juist hen, die er niets tegen zouden hebben zoo men in het burgerlijk recht moederrechtelijke bestanddeelen liet binnensluipen, ziet men op publiekrechtelijk gebied voor vererving in de vrouwelijke lijn soms de meest mogelijke geringschatting aan den dag leggen. Het is vooral daarom, dat het ons gewenscht voorkomt, dat zij, die het vaderrechtelijk beginsel wenschen hoog te houden,

Sluiten