Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

regeering komt, vandaar dan licht zekere naijver en ontevredenheid ten tijde van het huwelijk der koningin, gelijk in Engeland is gebleken. Wanneer een jonge vrouw regeert met een vreemdeling tot eelitgenoot. kan een inheemseh pnns, e door het huwelijk der Koningin zijn kansen ziet verdwijnen, licht het nnddenpunt worden van een oppositiepartij. Ons stelsel om geen vrouw te laten zoolang niet de geheele manstam is uitgestorven, heeft daarom veel voor. Reeds Ihan , nu het onvermijdelijk is, worden wij door de gedachte aan verander,ng van sta huis Pijnlijk aangedaan, ons volk zou moeilijk in die verander,ng kunnen tan.* , indien er nog mannelijke leden van het huis Oranje-Nassau bestonden Engeland sterft het oude stamhui» uit, daar de hertog van Cambridge.

der koningin, geen kinderen heeft. De tak der onttroonde koningen van Hannover, van een anderen oom van koningin Victoria afstammend, staat tot Engeland met

meer in nauwe betrekking.

Behalve in Engeland bestaat de voorrang van de dochter boven haar ooms en neven van ouds in Castihé. Vandaar dat mr. FarncombeSanders in xUn bekende studie over -De troonopvolging" dit stelsel het Castil.aanscbe noemt Het is echter evenmin speciflek Spaansch als speciltek Engelse!,. maar zou 8^ zoo aanstonds zullen zien, met meer recht het oud-C,ermaanscbe kunnen worden, niet zoozeer wat de troonopvolg.ng aangaat, als wel met trekking tot vererving van onroerend goed in het algemeen. °och ook ,!e naam Germaanseh ware eigenlijk nog te beperkt, daar men iets dergelijks, .rhet II» saische recht, alsmede hij de oude Grieken aantreft. Met deze belde stelsels van erfrecht heeft de Castiliaanscbe troonopvolging bovendien dit gemeen, dat men er de erfdochter bij voorkeur laat huwen met één der erfgenamen

wik de zUlinie. Zie Aanteekening 8. .

Volstrekte uitsluiting van vererving in de vrouwelijke lijn vindt men i» E.* eiffenlUk alleen bij de Romeinen uit den eersten tijd der republiek, in naam heen het Ignatische stelsel daar zelfs nog tot op het eind van den gegolden. In mijn Themis-artikelen over de -Grondslagen van, «m.. f» " vnLlij- en erfrecht", waarvan het eerste gedeelte voor een,ge maanden is ver schenen, hoop ik mij eerlang met de geschiedenis van het Grieksche en «ernaar,sche erfrecht bezig te houden, terwijl een aflevering aan het zuivere agnatische stelsel, hoofdzakelijk met betrekking tot Rome gewijd, ter perse, zoo met reeds afgedrukt is.

De geschiedenis van de Hollandsche erfopvolging is bekend maar moge

doeh allengs ontstond er aandrang om ook bij zoonloons

te laten hetzij ten behoeve van een dochter des erflaters (spilleleen , of met betrekking tót «waardleenen ten behoeve van den naasten verwant ,n de zijlinie

Var:;rr::;i •«- naam een zwaard.een te wezen, doch dit stond

„iet zoo onomstootelijk vast of er kon twist over de opvolging ontstaan na het .... nirW VII (12031. De graaf had op zijn sterfbed den