Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANTEEKENINGEN.

(1) Wij zagen boven, in aanteeken.ng 8 bij Hoofdstuk 1, hoe de aanspraken ■van liet geslacht de Sainte-Maure, uit den jongeren tak van ChAlon gesproten, voortdurend in vrouwelijke lijn vererfden en in de 16e eeuw kwamen aan het geslacht Aux Epaules. Francois Aux Epaules en Gabrielle de Laval hadden een ongehuwden zoon René Aux Epaules marquis de Nesle en een dochter Madeleine, die met Bertrand André de Monehy in het huwelijk trad.

Hun dochter Jeanne de Monehy trouwde in 1619 met Louis Charles de Mailly, in wiens geslacht sedert dien tijd de aanspraken op Oranje zijn gebleven. Evenals reeds vroeger bij arrest van den Conseil d'Etat van Nov. 1!>53 geschied was, ten behoeve der toenmalige pretendenten, werden die aanspraken bij arrest van' 16 Jan. 1706 door den Franschen Conseil d'Etat geldig verklaard ten behoeven van Louis de Mailly, marquis de Nesle, kleinzoon van Jeanne de Monehy, die daarop deel is komen nemen aan den strijd, na den dood van den koning-stadhouder Willem III ontslaan, over de opvolging in het inmiddels door Frankrijk geannexeerde prinsdom i").

Na den vrede van Utrecht kende Lodewijk XIV hem, onder voorbehoud van de souvereiniteit en het genot der heerlijke rechten Oranje werd in 1731 Fransch kroondomein), de bevoegdheid toe om den titel van «prince d'Orange" aan te nemen, welke nog thans door het hoofd van het geslacht de Mailly-Nesle wordt gevoerd. Den 16 Augustus 1879 overleed op het kasteel Cibeins in Frankrijk Arinand Adrien Joseph marquis de Mailly-Nesle prince d'Orange, als zoodanig I ],gevolgd door zijn oudsten zoon. Naar aanleiding van dit feit gaf -Le Bulletin Heraldique de France" (Sept. 1897) een overzicht van de geschiedenis van dien titel. Een résumé daarvan gaf ik in het Maandblad van het Genealogisch-Heraldiek Genootschap de Nederlandsche Leeuw van 1898 blz. 76.

f*\ }nr waren in Frankrijk nog andere pretendenten, met name een zekere prince de Conti, ten wiens gunste het Parlement van Parijs een provisioneele uitspraak gedaan heeft, wat het eveneens deed ten gunste van Louis de Mailly.

Sluiten