Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zaken staan buiten het leven van het gezin. Maar i n het gezin behoeft de verhouding van man en vrouw hier geen andere te zijn dan bij elk ander. Dat er conflicten tusschen de eischen van het gezinsleven en van de functie, waarmee hier de vrouw bekleed is, denkbaar zijn, valt niet te ontkennen (8). Men moet echter vertrouwen, dat de beide echtgenooten, doordrongen van het besef der groote verantwoordelijkheid, die op Hen rust, er ernstig naar zullen streven, dergelijke moeilijkheden niet te weeg te brengen, en men heeft niet het recht om, uit vrees voor moeilijkheden, te verlangen, dat het koninklijk gezin reeds aanstonds het-onderst-boven gekeerd worde, wat trouwens het beste middel niet zou zijn, om daarvan goed en harmonieus geheel te maken.

Ook wat de verhouding tot de kinderen betreft, is er geen enkele grond te bedenken, waarop men zou kunnen aannemen, dat de rechten des vaders hier, hetzij bij die van de moeder, of bij die van den Staat zouden moeten achtergesteld worden (9). Men pleegt te wijzen op de mogelijkheid, dat de vader de kinderen in het buitenland zou kunnen laten opvoeden, iets wat zeker zeer te betreuren en van het hoofd der nieuwe Nederlandsche dynastie hoogst onverstandig zou zijn. Doch stel eens, dat zoo iets ondenkbaars gebeurde, dan kwam men nog in volkomen denzelfden toestand, waarin wij nu reeds sinds verscheidene jaren verkeerd hebben, nu de troonopvolger een Prins van Saxen-Weimar was, dien we hier nooit of bijkans nooit gezien hebben. Want al was diens kans op den

5

Sluiten