Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(2) Zie over dit stelsel mijn artikel in de ter perse zijnde aftevering van -Themis."

(3) Op vermogensrechtelijk gebied zal waarschijnlijk in dit geval niet enkel van de gemeenschap van goederen worden afgeweken, die van ouds in Holland op den adel niet toepasselijk was, maar ook van de bepalingen omtrent het maritaal beheer en genot, voor zoover men daarvan volgens het Burgerlijk Wetboek afwijken mag (art. 105 B. W.).

(4) Ik neem aan dat de Hertog van Mecklenburg zal worden genaturaliseerd, al wil ik mij niet verdiepen in de vraag of een regeerende Koningin door haar huwelijk met een vreemdeling haar nationaliteit zou kunnen verliezen. De naturalisatie zal hier waarschijnlijk plaats hebben wegens redenen van staatsbelang volgens art. 4 van de wet van 12 Dec. 1892, in welk geval geen voorafgaand verblijf van 5 jaar wordt vereischt. De wet, waarbij deze naturalisatie verleend wordt, kan daaraan zekere voorwaarden verbinden.

(5) Mr. H. K. Westendorp in zijn Academisch proefschrift «het Huwelijk deiKoningin" (1893) is van oordeel, dat er ten deze aan ons huwelijksrecht moet worden gederogeerd. Hij acht het onvereenigbaar met de positie eener regeerende Koningin, dat deze door het huwelijk ten opzichte van Haren echtgenoot in een afhankelijke positie komt. «De vrouw is den man gehoorzaamheid verschuldigd. De Koningin moet gehoorzamen aan Haren onderdaan; — zoo roept hij op blz. 66 uit. — Zij, de hoogste in den lande als vrouw ondergeschikt!" Hij komt daarom tot de conclusie (blz. 70) dat een speciale wet het huwelijk van de Koningin moet regelen. Hoewel er nu onder de punten, die hij in deze wet geregeld wil zien, wel eenige voorkomen, waarvan het mij wenschelijk lijkt dat zij, deels bij de wet. deels misschien op andere wijze, geregeld worden < ik kom daarop in het volgende hoofdstuk terug) zoo wil het mij toch voorkomen, dat het niet aangaat hier af te wijken van den regel dat de man het hoofd is van het gezin izie zoo aanstonds aanteekening 9).

(6) Omkeering van de gewone verhouding werd gewenscht door Mr. Wttewaall, in Themis 1892 No. 3. tevens met het doel dat, wanneer de vrouw hier het hoofd was van de echtvereeniging. de kinderen den naam zouden dragen van de moeder en het geslacht van deze zouden voortzetten. Hoewel Mr. Westendorp het niet eens is, dat dit gevolg op die wijze zou kunnen worden bereikt, wenscht tocli ook hij. dat de Koningin het hoofd van de echtvereeniging zou worden, althans dat haar Gemaal niet het hoofd zou zijn.

(7) Zie mijne beschouwingen over den aard der heerschappij van den man over de vrouw volgens het Huwelijksformulier in "Het Recht in den kring van het gezin" blz. 106 — 109.

(8) Ik heb hier bijv. het oog op de moeilijkheid, die zich zou kunnen voordoen als een gevolg van de bepaling, dat de man vrij is in de keuze van de gemeenschappelijke woonplaats. Niet in dien zin, dat de zetel der regeering op deze wijze ooit naar het buitenland zou kunnen worden verlegd, want dit is volgens 23 al. 2 der grondwet onmogelijk, doch ook reeds een langdurig oponthoud van het hoofd van den Staat buitenslands zou hinderlijk kunnen worden voor den goeden