Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

erlangt, is betrekkelijk onverschillig. Mijns inziens zou men strikt genomen van den Koninklijken Gemaal moeten spreken, omdat de echtgenoot der Koningin hoofd van een koninklijk gezin en stamvader van een koninklijk stamhuis wordt. Doch indien men dit woord wat moeilijk uit te spreken en Prins-gemaal verkieselijker vindt, of indien men het onnoodig acht aan het woord Gemaal een epitheton ornans toe te voegen, het komt er weinig op aan, mits men hiervoor zorge, dat Hertog Hendrik wordt wat ook zijn kinderen zullen zijn, namelijk koninlijk Prins, lid van het Koninklijk Huis (hier in den zin van de koninklijke familie) der Nederlanden, in rangorde gaande boven de verdere leden, ook boven zijn oudsten zoon, den Prins van Oranje, zij het dan ook, dat deze volgens art. 29 van de Grondwet als staatsburger een bijzondere plaats inneemt. Het wil mij ten minste voorkomen, dat uit de hoedanigheid van eersten onderdaan, niet volgt, dat de Prins van Oranje, ook in het Koninklijk Huis en in de vorstelijke wereld een hoogeren rang inneemt dan zijn vader, naardien immers ook tot dusver de Gemalin des regeerenden Konings, als deelgenoote van de uiterlijke waardigheid aan het koningschap verbonden, een hoogeren rang dan de Prins van Oranje placht in te nemen.

Indien de regeering een gepasten vorm weet te vinden, om openlijk te doen uitkomen, dat naar onze Nederlandsche begrippen omtrent het huwelijk, de Gemaal der Koningin een persoon van koninklijken rang is, dan zal het ook waarschijnlijk niet veel moeite

Sluiten