Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kosten om van andere hoven gedaan te krijgen, dat hem bij internationaal verkeer zijn plaats nevens de Koningin wordt toegekend. Want, al moge het niet volkomen vaststaan dat de Koningin der Nederlanden de bevoegdheid heeft om iemand den rang van Koninklijke Hoogheid te verleenen, althans niet om andere vorsten in de noodzakelijkheid te brengen hem in dien rang te erkennen, het betreft hier een zeer bijzonder geval. Het is er hier niet om te doen een geslacht, dat uit zich zelf daarop geenerlei aanspraak kan maken, bij wijze van vorstelijke gunst tot zoo hoogen rang te verheffen, maar alleen een duidelijk antwoord te geven op de vraag of het nieuwe Nederlandsche stamhuis, welks verdere leden ongetwijfeld den rang van Koninklijke Hoogheid zullen bezitten, geacht moet worden een aanvang te nemen met de kinderen der Koningin, of reeds met den vader dier kinderen.

Hoewel het eerste o. i. volgt uit algemeene beginselen van christelijk huwelijksrecht, volgens hetwelk geen vrouw maar alleen een man een stamhuis kan stichten, zoo is het toch gewenscht, na wat in Engeland is voorgevallen, dat openlijk aan den Gemaal der Koningin hier te lande de rang van koninklijk Prins wordt toegekend (7), in de hoop, dat dan ook het buitenland wel bereid zal zijn, dien rang te erkennen (8).

Sluiten