Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heeft aangenomen, sedert er geen graafschap, vorstendom of hertogdom van dien naam meer bestaat.

Daarentegen kan „der Nederlanden" kwalijk als een geslachtsnaam aangemerkt worden; het is in den vollen zin des woords een zakelijke titel (1), die door den eersten Koning uit het nieuwe stamhuis op zijne nakomelingen zal kunnen worden overgebracht, terwijl de jongere takken, uit het huwelijk der Koningin gesproten, bij den Burgerlijken Stand als Van Mecklenburg zullen te boek staan, tenzij de Gemaal den titel van Prins der Nederlanden verkrijgt en zorgt in de geboorte-akten zijner kinderen met dezen titel, of liever nog met zijn verschillende titels, als „namen" in den zin der wet (art. 31 B. W.) te worden aangeduid (2).

Ik moet er daarom op wijzen, dat de kwestie welke de naam van het nieuwe stamhuis zal wezen, volstrekt niet beheerscht wordt door deze vraag: met welken naam de leden van dat stamhuis bij den Burgerlijken Stand zullen ingeschreven worden, daar ook

(1) Nog duidelijker komt dit uit déAr. waar bij de troonopvolging het beginsel van den voorrang van den mansstam niet gehuldigd wordt. bijv. in Engeland. Het stamhuis van Saxen-Coburg zal daar dat van Brunswijck-Luneburg vHanover) vervangen, niettegenstaande dit laatste niet is uitgestorven. De Hertog van Cumberiand, als lid van het tegenwoordige Engelsche koningshuis, heet nog Prins van Groot-Brittanië en Ierland, maar voor zijn nakomelingen zal die titel mettertijd verloren gaan. Een geslachtsnsam daarentegen gaat nooit verloren, zoolang de mansstam niet is uitgestorven.

(2) Bij besluit van 11 Maart 1891 heeft Koning Leopold III van België bepaald, dat de nakomelingen in de mannelijke lijn van Koning Leopold I zullen dragen den titel van Prinsen en Prinsessen van België onmiddelijk achter hun voornamen en vóór den hun door geboorte toekomenden titel van Hertogen en Hertoginnen van Saxen. De leden van het Koninklijk Huis van Engeland voeren eerst hun peerstitels, daarna den titel Prins van het Vereenigde Koningrijk van GrootBrittanië en Ierland, en daarachter de titels Hertog van Saxen, Prins van SaxenCoburg-Gotha. Bij de leden van het oude stamhuis staat in plaats van deze beide laatste titels natuurlijk Hertog van Brunswijck-Luneburg.

Sluiten