Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gaan, de commandant werd tot andere functiën geroepen en de officieren voorloopig op non-activiteit gesteld, om van de vermoeienissen uit te rusten, eindigde hij met bitterheid.

„Wat zal men zeggen, wij zijn niet meer in de dagen van Tromp en de Ruyter," troostte George.

„Een schrale troost die herinnering dat onze marine, die ons sterktepunt placht te zijn, eigenlijk onze wondeplek is geworden," merkte de agent van het Duitsche handelshuis aan; „als we een energieken minister hadden ...

„Och mijnheer," wierp Eckbert tegen, die het toch voor de zijnen moest opnemen, „wijt niet aan één man wat door tijd en omstandigheden is te loor gegaan. Wij leven nu eenmaal niet in onze krachtvolle 17'ïc eeuw, en al hadden wjj een heel stel energieke ministers met eene even energieke als goedwillige Kamer om die regeering te steunen, ik zie niet hoe wij onze vroegere positie zouden bemachtigen, terwijl zooveel natiën, die vroeger de vlag voor ons moesten strijken, ons totaal boven 't hoofd zijn gewassen."

„Laten we ons nu maar niet verdiepen in machtelooze ergernissen over 't geen was en niet meer zijn zal, viel George in; „gij zelf zijt ten minste nu weer in dienst gesteld en wij hebben je hier ...

„Nu ja! in dienst gesteld tijdelijk, om voor een paar maanden met mijn boot hier in de haven te liggen dobberen zonder iets beters te doen te hebben dan over 't volk te waken en op feestdagen de driekleur te laten hijschen; als gijlieden dat dienst doen ...., als gijlieden dat leven noemt, dan ..

„Maar mijn Hemel! wat wilt gij dan, om u werk te geven kan de regeering toch Engeland den oorlog niet verklaren....

„Neen! die pretensie heb ik niet," zei Eckbert nu toch glimlachend, „ik zeg alleen, zooals het er nu mee staat, is mijn beroep een van de allerongelukkigste, — het tegenwoordige zonder iets dat onze geestdrift opwekt, of slechts ook maar voldoening geeft, en geene hoop, geen uitzicht dat het in de toekomst

beter zal worden!"

„Het blijkt dat het niet alleen van Dante's Hel mag gezegd worden: „Gij, die hier binnentreedt,laat varen alle hoop.'"" spotte

Sluiten