Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

veel veranderd is, dat wij als opnieuw de kennismaking moeten beginnen, maar dat toch zult gij mij wel toestemmen, al mag ik dan geen oude souvenirs laten gelden ?"

„Ik zie niet waarvoor dat dienen zou," hernam zij, zonder hem de hand te reiken, zooals hij verwacht had.

„Maar... sinds mijnheer, uw oom, mij verlof heeft gegeven, bij hem aan huis te komen..

„Zult gij dezen welkom zijn, daaraan twijfel ik niet."

„De vraag is hier eigenlijk van u,juft'rouw van Berchem," hervatte hij, de stugheid voorbijziende in de hoop die te verzachten.

„Wat mij betreft, ik ben gewoon de verplichte beleefdheid te oefenen jegens allen die mijn oom gelieft te ontvangen."

„Ik zal mij dan voorshands vergenoegen met dat deel uwer welwillendheid, dat gij iederen vreemde toekent," hernam hij gevat, „en zoo neem ik de vrijheid als vreemde, die de eer had u te worden voorgesteld, te vragen, of ik het genoegen mag hebben de eerste quadrille met u te dansen?"

„Ik ben geëngageerd voor de eerste quadrille."

„O, zoo! en voor de tweede?"

„Ik ben geëngageerd voor den ganschen avond."

„Voor den ganschen avond, juffrouw van Berchem ?" herhaalde hij op een toon, die van zijn ongeloof getuigde. „Dat tref ik slecht," en daarop boog hij zich en trad terug.

„Regina! ik heb er mij buiten gehouden, maar 't was ergerlijk, zooals gij dien jongen luitenant hebt behandeld," sprak oom van Berchem, hoe goelijk anders ook, toch op een misnoegden toon; „gij hebt preventies tegen hem, dat is duidelijk maar 't is in ieder geval een officier in landsdienst, een fatsoenlijk man."

„Hij heeft daarvan ten minste het voorkomen," hernam zij.

„Als gij kwaad van hem weet, moet gij 't liever zeggen," viel de gulgauwe Lize in, „dan kan papa hem zachtjes laten glijden."

„Is men dan verplicht te dansen met ieder die een fatsoenlijk man heet, en waar men geen kwaad van weet?" vroeg Regina.

„Neen; maar om iemand toch ook zoo voor 't hoofd te stooten .... en daarbij, gij jokt, want gij zijt niet geëngageerd voor den ganschen avond, zelfs niet voor de eerste quadrille; ik weet het, uw balboekje is nog in blanco."

Sluiten