Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zelfde euvel. Zijne schatten hadden hem den levenslust ontnomen, met het geloof aan de mensehen. Zijn goed hart bewaarde hem er voor een volslagen menschenhater te worden, maa* hij had door de mensehen geleden (wie leed er niet door, die waarljjk geleefd heeft?); hij was veel bedrogen geworden ondanks zijne omzichtigheid, en het vaste besluit nooit meer dupe te willen worden, dwong hem zich geheel terug te trekken van het gezellig verkeer. Gelukkig voor hem, dat de eenige man, die desondanks zijn vertrouwen had kunnen winnen, iemand was die het ten volle verdiende, en er geen gebruik van maakte tot een zelfzuchtig doel; want het gebeurt niet zelden, dat juist zij die uit mistrouwen zich tot den engsten cirkel hebben ingeperkt, daar de bevrozen adder vinden die zij aan den boezem verwarmen en die hun den hartesteek toebrengt, en die dus in hun eigen zonde worden gestraft. Yan Berchem had de hand gelegd op eene uitzondering. Dokter Witgensteyn was van eene edele, onbaatzuchtige natuur, te onbaatzuchtig zelfs voor zijne positie, die zeer hachelijk was, want hij had nooit iets kunnen overleggen en hij had schulden moeten maken toen hij zich op het kleine dorp neerzette en leven moest voordat de praktijk nog winsten gaf. Het is waar, hij werd door van Berchem goed beloond voor zijne diensten, maar nooit had hjj den millionnair den soberen staat zijner zaken blootgelegd, hoezeer die hem ook drukte. Steeds had hij alles vermeden, wat naar eene noodiging tot financieele hulp geleek. Mogelijk was het juist deze terughouding, die hem in van Berchem's achting zoo hoog deed rijzen; te meer moet het verwondering wekken, dat de rijke man er zelf niet het eerst aan dacht om dit vertrouwen uit te lokken, of ook zonder dat voor het gezin van zijn vriend had gezorgd. W aarheid is dat de dokter aan eene hartkwaal overleed, toen zijn vriend met Regina op reis was naar Zwitserland, waartoe de gouvernante hein had overgehaald. De tijding van Witgensteyn's dood bereikte hem niet vóór hij in het vaderland was teruggekeerd, en toen waren reeds alle schikkingen getroffen door den broeder van de weduwe, die (zooals wij reeds weten) fortuin bezat door zijn huwelijk.

Toen de van Berchem's op Dennenheuvel terugkwamen, was de chdlet, door het gezin van den dokter bewoond, ledig. Men

Sluiten