Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heele schat, maar dien hij mogelijk zou moeteu opofferen als hij eens de epauletten droeg.

Na dit bezoek hoorde Eckbert Witgensteyn niets meer van Dennenheuvel en zijne bewoners, daar de dienstplicht hem welhaast naar verre kusten, naar den grooten Oceaan heendreef, eri er geene kwestie was geweest van de relatiën aan te houden door briefwisseling. Hoe had dat ook kunnen zijn? De heer van Berchem meende met den zoon van zijn dokter voor goed te hebben afgerekend, en Regina — Regina was niet meer het grillige wilde kind met de onbehouwen manieren, maar eene aankomende jonge dame, die onder het oog harer gouvernante zich wat stijf en teruggetrokken voordeed en door niets hare belangstelling te kennen gaf in het lot, dut na dezen den zwerveling te wachten stond. Hijzelf moest dat wel gelooven bij de houding die zij tegenover hem aannam, en toch, ware de zeventienjarige adelborst wat beter thuis geweest in het vrouwelijk hart, mogelijk zou hij gunstiger gevoelen hebben opgevat van dat zijner jeugdige speelnoote. Hoe het zij, men scheidde — om elkaar weer te zien, zooals wij voorstelden, niet zeer vriendschappelijk, en terwijl misverstand en achterdocht de klove tusschen hen onherstelbaar schenen te maken.

Toen Regina haar zeventiende jaar had'bereikt, viel er iets voor, dat op haar jeugdig gemoed den smartelijksten indruk maakte. Innig gehecht aan haar gouvernante, had zij zich niet voorgesteld dat deze ooit van haar zou kunnen scheiden, en toch, mademoiselle Marthe werd geroepen naar Zwitserland terug te keeren. Sinds lang verloofd aan een man, wien het tot hiertoe aan de middelen had ontbroken om eene vrouw op goeden voet te onderhouden, kreeg zjj de tijding dat mijnheer Desvannes door eene belangrijke erfenis en het verwerven van een ambt, waarnaar hij tot hiertoe vruchteloos had gestaan, zich nu in de gewenschte positie bevond om zijn huwelijk te voltrekken.

Mademoiselle Marthe naderde nu de dertig; dit huwelijk beloofde haar onafhankelijkheid en tevens geluk, al wist zij hoezeer Regina nog hare leiding, haar steun noodig had; al kostte het haar strijd zich van de geliefde pupil te scheiden, toch zegevierde in dezen strijd la chariti bien ordonnée, en zij vertrok ondanks de schitterende voorstellingen van mijnheer van Berchem, die

Sluiten