Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ongerust te maken over het gezelschap dat in het andere bootje had plaats genomen; maar toen dat terugkeerde zonder averij, ging men uiteen. Wie terugwandelen kon naar de stad, nam terstond zijn afscheid; wie op rijtuig moest wachten, zag er verlangend naar uit. Freule Marie, de aanstaande van George Warens, die men op eene canapé te rusten had gelegd, zou blijven logeeren. Van Berchem bood Eckbert gulhartig eene plaats aan in zijn rijtuig, maar deze weigerde onder het voorwendsel, dat loopen hem nu beter diende en dat hij met George meeging, zoo ras deze over den toestand van de freule geheel zou zijn gerustgesteld. Zoo liep ook deze ontmoeting weer af zonder eene toenadering teweeg te brengen tusschen onze jongelieden, die bestemd schenen elkaar telkens terug te stooten ondanks wederzijdsche erkenning en waardeering.

Beiden hadden les défauts de leurs qualités; beiden waren trotsch en hadden vastheid van wil en van karakter tot onbuigzaamheid toe. Eckbert kon hare vroegere krenking niet verzetten, omdat hij die toeschreef aan minachting voor zijne sociale positie. Zij! laag neerzien op zijne armoede; zij die zijn vader had gekend, en die iets weten kon van diens zwaren levensstrijd! Regina van hare zijde had hare redenen om hem te verdenken van begeerlijkheid naar hare fortuin bij geringschatting van haar persoon, en van onoprechtheid waar hij den schijn aangenomen had van het tegenovergestelde. Geen van beiden kwam op de gedachte van zich zelve af te zien, om den andere vrij te spreken, en zoo twistten zij innerlijk met elkaar en worstelden tegen hun hart, dat mogelijk niet beter verlangde dan zich voor de zachtste gevoelens te openen.

Hoe dit zij, Eckbert Witgensteyn was niet slechts de held van dien dag geworden, maar hij bleef de lion van de stad; zjjne kloekheid, zjjne tegenwoordigheid van geest, zijne rapheid van beraad en van daad, zijne zelfverloochenende menschlievendheid, warden als om strijd geprezen, allereerst door hen, die hem dank schuldig waren, en voorts op niet minder hoogen toon door hen, die er alleen door overlevering mee bekend werden. Hij werd overa uitgeroepen als een modelridder van den nieuweren tijd, en als hij zelf glimlachte bij al die overdrijving en zijn best

Sluiten