Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hand, waarop gij wilt dat ik u hoop zal geven, iets andera voor u beteekent dan: den sleutel tot mijn vermogen?"

„Ik vreesde het wel, 't is een idee fixe geworden, dat onzalige wantrouwen, dat u dus tegen mij opzet, verzuchtte hij, meer bedroefd dan gekrenkt. „Het schijnt onuitroeibaar, en toch, ik heb er u zoo tegen gewaarschuwd. Strijd, strijd er tegen, Regina, want het zal uw gansche levensgeluk verwoesten, en gjj zelve zult er het eerste slachtoffer van zijn, geloof mij."

„Verschoon mij dat ik u geen geloof kan geven in dezen; want aan het wantrouwen, dat gij zoozeer misprijst, dank ik het toch, dat ik geene onvoorzichtigheid heb begaan, en ontkomen kan aan den strik, dien zekere edelaardige, betrouwbare lieden van uwe soort mij hebben gespannen. Uwe samenzwering met uwe waardige vrienden tegen mijn persoon en mijne fortuin is ontdekt, door mij ontdekt, mijnheer, en mislukt... gij kunt het hun aanzeggen, dat zij den buit hebben verdeeld, vóórdat zij de prooi in hunne macht hadden."

„Ik zal mjj geene moeite geven om uwe logogryphen te ontcijferen," hernam hij nu ook met opkomenden toorn, daar hij inzag dat zij hem niet in waanzin beleedigde, maar met een boos opzet en wetende dat zij het deed; „maar ik vermoed in uwe raadsels een toeleg om mij diep en bloedig te krenken. Wees gewaarschuwd, dat ik de man niet ben om dit met lijdzaamheid te dragen."

„En gij? meent gjj bijgeval dat eene vrouw zich niet diepen bloedig gekrenkt moet achten, als men het onwaardigste spel met haar speelt ter wille van hare fortuin ; als men bij haar niet vraagt naar haar geest, haar hart, haar karakter; als men het zelfs onverschillig noemt, of zij mooi of leelijk is, en alleen maar berekent wat zij opbrengt; en zult gjj mij nóg van onrechtmatig wantrouwen beschuldigen, als ik u zeg, dat ik weet hoe een respectabele handelsagent door uwe tusschenkomst al vooruit mijne fortuin tot het objectief neemt van zijne speculatien?"

„Een handelsagent, door mijne tusschenkomst; wat opraapsel is dit? Ik begrijp er niets van...."

„Gij begrijpt er niets van! dat is wel vreemd. Gij kunt mjj dus niet zeggen wie zekere Karei Zegers is, met wien gjj in

Sluiten