is toegevoegd aan je favorieten.

Langs een omweg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

correspondentie zijt over zaken, inzonderheid over de excellente winstgevende zaak, die hij en gij in ons huwelijk zien."

„ Karei Zegers behoort tot de kennissen die ik hier heb gemaakt, dat is waar," sprak hij kalm en even de schouders ophalend, „al is het juist niet tot mijne vrienden; maar... wie heeft u dat in het hoofd gebracht, dat ik met hem in correspondentie zou zijn, en nog wél over mijne wenschen met betrekking tot u; ik, die mij reeds ontzien zou uw naam te noemen tegenover hem."

„Wien de goden ten val willen brengen, worden door hen met blindheid geslagen," antwoordde zij, terwijl zij zich omwendde en een boek van hare schrijftafel nam, dat zij hem voorhield. „Gij zult mogelijk ook ontkennen, dat gij zelf mij dit tweede deel van Auerbach's Auf der Höhe hebt overhandigd?"

„Waarom zou ik ontkennen wat de waarheid is?" gaf hij ten

antwoord met sprekend ongeduld.

„En dat gij mij gewaarschuwd hebt, dat ik er een briefje in

vinden zou? ..." .

„Dat gij zeer zeker verkeerd hebt opgevat in uw chronischen

staat van achterdocht, zooals ik wel zie...

„Integendeel, ik heb dat in verband gebracht met het bezoek van heden en met een ander biljet, vermoedelijk niet ter lectuur bestemd voor mij, maar dat ik toch heb gelezen, omdat gij de radelooze onvoorzichtigheid hebt begaan, dat in het boek te laten liggen; een briefje van dien nobelen Karei Zegers, die niet tot uwe vrienden behoort, met wien gij niet in correspondentie zijt, en die u toch „Amice" betitelt, en die u zelfs geld aanbiedt onder u, heeren, zeker een sprekend bewijs van vriendschap in de onderstelling dat gij welhaast heer en meester zoudt zijn van mijn vermogen, en bijgevolg in de gelegenheid om alles met winst te restitueeren. Dat briefje, mijnheer Witgensteyn, is mij in handen gevallen; het was zonder adres en bestond uit twee opengevouwen blaadjes mailpapier, tusschen de pagina's van het boek verscholen, die ik opmerkte en, geleid door dat heilzame wantrouwen dat gij zóó misprijst, heb doorgelezen, toen ik zag dat uw naam er in stond in verband met den mijnen, en langs dien weg ben ik tot eene ontdekking gekomen, die mij voorgoed tegen verdere speculatiën van die zijde beveiligt.