Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn irresistibles, zooals gij ziet, beste vriend! en daarom kom ik tot u met de vraag: is de dame in kwestie nog disponibel? Zoo ja, wees zoo goed, mij hare condities te doen kennen, of liever die zijn vooruit toegestaan. Wilt gij dat zaakje dan maar definitief voor ons behandelen en afdoen? Mijne Mathilde zal haar de taak niet moeilijk maken, en wat ons betreft, wij stellen ons voor dat zij de plaats zal innemen van onze schoonzuster, die vrijwillig gelijke functie heeft bekleed. Wij waarborgen haar in ons huis alle deferentie en consideratie waarop zij aanspraak kan maken, en onze achting, onze genegenheid daarenboven, als zij die weet te winnen. En nu, daar valt mij in dat gij op mijn laatste schrijven niet hebt geantwoord, cher Docteur! Dat kan zijn, omdat uwe drukke praktijk en uwe wetenschappelijke studiën u heel weinig tijd laten voor correspondentie, maar het kan ook zijn uit eenige gekrenktheid, omdat wij uw voorstel toen een weinigje bot af hebben verworpen. Als dat zoo zijn mocht, spreek dan een goed woordje voor ons bij u zelve. Waarom zoudt gij un homme en place boudeeren, die mogelijk la pluie et le beau temps kan maken in de zaken waarvoor gij ijvert. Bovenal mag een Friedlander de hand der verzoening niet weigeren, als er dringend en ootmoedig vergiffenis wordt gevraagd door zijne onveranderlijke vriendin en dankbare patiënt.

Sophie W. II.

Ringburg, April 18—.

DOKTER JOACHIM FRIEDLANDER AAN MEVROUW WARD RYHOVE.

Waarde Mevrouw!

Boos zijn op u! mij gekrenkt voelen, gekrenkt toonen, omdat een mijner liefste patiënten in volle gezondheid en op een punt van familiebelang, dat niets met de hygiëne te doen heeft, met mij van gevoelen verschilde, en den raad, dien ik gaf, niet opvolgde! Ik! Het is waar, als het mijn praktijk geldt, als ik zie dat men mijne voorschriften verwaarloost en in gewichtige oogenblikken verzuimt of averechts uitvoert, dan, dit wil ik u wel be-

Sluiten