Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

baarheid; zij -wilde den man, die haar altijd zooveel goedheid had betoond, ontheffen van al te zware bekommeringen, waar het de eer van zijne firma gold.

„Wend u maar tot Welsink, en vraag al wat gij noodig hebt in zulk geval," had zij tot oom Jozua gezegd; maar zóó ging dat niet. Van Berchem was de eerste om het haar te doen inzien, en Welsink was er notaris voor, en „een secuur ouderwetsche", om het daarbij niet te laten, dat zij aan oom carte blanche gaf, om zoo maar te disponeeren, wanneer er over zooveel geld als hij zelf zou aangeven."

Daar moest, in alle vormen die de wet eischt, een akte gepasseerd worden. Het totaal van de som, waarover van Berchem zou mogen beschikken, moest vastgesteld worden; het zou geen schenking zijn, maar een renteloos voorschot, dat aan haar stond al of niet op te eischen na zekeren vastgestelden termijn. Regina haalde over al die omslachtige voorzorgen en bepalingen glimlachend de schouders op; zij toch was wel besloten van oom niets terug te vorderen, en in hare gulheid, in hare geringschatting van het geld, waarvan zij de waarde nooit had leeren kennen, stelde zij die som zóó hoog, dat Welsink haar vroeg: of zij met van Berchem overeengekomen was, zich als stille vennoote aan te sluiten bij de firma? Dat was volstrekt hare intentie niet; oom Jozua persoonlijk te verplichten, hem te steunen en voor mogeljjke geldverlegenheid te bewaren, was al wat zjj bedoelde; met de waaghalzerij van Jakob en de ondernemingszucht van den vreemden associé wilde zij niets te doen hebben. Dit bevredigde eenigszins den officieelen raadsman; maar hij was toch verre van voldaan, toen hij met een bedenkelijk gezicht haar de akte ter teekening voorlegde, die hem autoriseerde tot het uitbetalen der hoogst aanzienlijke som.

„Moest ik dan niet voor mijns vaders broeder doen, wat deze zelf, indien hij leefde, voor hem zou gedaan hebben?" vroeg zij nu ook ernstig.

„Wat dat betreft, waarde juffrouw, ik heb mijnheer uw vader eenigszins gekend, en juist op het stuk van zaken ... en daarom moet ik u zeggen, dat hij veel te goed de waarde van het geld kende, en het zijne hem ook op iedere wijze te veel moeite,

Sluiten