Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nu reeds getroffen had; zij zou aan deze kunnen belijden, wat zjj aan niemand wilde laten doorzien, wat zij aan haar gemaal nooit kon klagen: „dat haar eigenlijk onder al dien overvloed het noodigste ontbrak." Aan de vertrouwde harer jeugdige luchtkasteelen, aan de gelijke van jaren, zoo eens al wat haar drukte en kwelde uit te spreken, zooals zij dat aan niemand kon doen onder heel die schare van zich noemende vriendinnen en kennissen, waarmee zij dagelijks omging; dat was nu voor haar het lang ontbeerde, een weelde des harten, waarvan hare opgewonden verbeelding zich reeds vooruit de levendigste voorstelling maakte. Ook was hare ontvangst in elk opzicht het bewijs van oprechte blijdschap, en die sprak niet alleen uit de hartelijke omarming en den welkomstkus, maar ook uit alle aanstalten, die er waren gemaakt om haar in het huis der vriendin op haar gemak te zetten. De mooiste en ruimste logeerkamer was werkelijk voor haar gereed gemaakt; alle bedenkelijke comforts waren bijeengebracht; een vertrekje voor hare kamenier in de nabijheid ... Regina was met die concessie wel wat verlegen geweest, maar zij had de reis niet geheel alleen kunnen doen, en had voorgeslagen Anna terug te zenden, zoodra deze voor hare meesteres te G. had uitgepakt. Dan, daar wilde men niets van hooren. „Men ging te G. zooveel uit; Regina zou hare kamenier hoog noodig hebben, en mevrouw kon de hare bij zulke gelegenheden moeilijk missen; Anna zou daarbij wel eens eene of andere kleine handreiking willen doen, en dat was al wat men van haar verlangde." Mijnheer vond het kleingeestig, dat Regina op dit punt een oogenblik bezwaar had gemaakt. „Wie ziet op zóó iets onder vrienden ?" had hij lachend gezegd, en Regina, die zich wel voorstelde de gulle gastvrijheid in prachtige cadeaux en op iedere denkbare wijze te vergoeden, nam dan ook zonder verdere omstandigheden aan.

Zoo trad Regina van Berchem dan op in de G.sche groote wereld onder de gunstige bijomstandigheden. Dat zij overal waar zij zich vertoonde gevierd en met oplettendheden omgeven werd, behoeven wjj nauweljjks te zeggen; er bestond hier vooringenomenheid te harer gunste, zooals die te X. tegen haar was ontstaan, en zij, door vroegere bittere ondervinding geleerd, had zich voor-

Sluiten