Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar zij, als iedere vrouw, stouter naarmate zij meer in het vuur van den strijd was geraakt, hernam moedig:

„Dat is het juist; gij hebt u bij mij als een ander mensch voorgedaan, dan gij werkelijk zijt. Graaf of prins, dat maakt het verschil niet; maar wel dat de graaf een masker draagt, dichter dan dat hetwelk hij nu in de hand houdt, om de schande van den vorst te dekken."

„Schande? Wat weet gij daarvan, wat voor mij eere of schande is," viel hjj uit met een laatdunkenden glimlach, „een burgerkind, dat nooit in den hofkring heeft geademd? Meent gij mij met hetzelfde kruideniersgewicht te wegen, dat men in uw primitief Hollandsch provincieleven voor uwe eigene begrippen van zoogenaamde deugd en menschenwaarde gebruikt?"

„Juist, omdat onze begrippen van hetgeen ik het hoogst noodige acht, zoozeer verschillen, kan er ook tusschen ons niet langer sprake zijn van eene vriendschapsbetrekking," hernam zij fier en waardig; „alzoo — vaarwel! ik ga mijne gastvrouw opzoeken."

En zij keerde zich af, vast besloten liever in het vreemde gebouw onverzeld rond te dwalen, dan langer met hem samen te blijven; maar daarbij vond hjj zijne rekening niet.

„Niet alzoo, Fraulein van Berchem," sprak hij, hare hand vattend en haar arm in den zijne leggend. „Ik zal niet toestaan dat gij onverzeld de danszaal weer binnentreedt, die ik u heb uitgeleid. Daarbij, al meent gij afgedaan te hebben met mij, ik heb nog niet afgedaan met u. Ik heb u reeds gezegd, dat ik met u te spreken had en u juist daarom herwaarts heenvoerde, en nu zult gij mij aanhooren met hetzelfde geduld, dat ik jegens u heb geoefend, al bleek het mij, dat gij mij niet veel belangrijks hadt mede te deelen. Ga nog weer zitten (hij keek op zijn horloge); tegen het démasqué kunnen wij vanhier gaan."

Haars ondanks moest zij toegeven.

Hij bleef voor haar staan en hervatte:

„Wat kunt gij toch weten van mijne antecedenten, dan wat leugen en laster u daarvan hebben ingefluisterd? Men heeft u wantrouwen jegens mij ingeboezemd — wie kan ik niet raden, want jonker von Thurm is hier de eenige, die mij kent, en hjj zou zich wel wachten mijn incognito te verraden. De zwaarste

Sluiten