Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haar te doen bedaren, en haar op eene chaise longue neervlijde; toen barstte zij in een heftig schreien los, terwijl zij hem allerlei vragen deed, maar hij beantwoordde die niet onder voorwendsel dat rust haar nu het noodigste was, schelde de kamenier, beval deze voor hare meesteres, die op het bal ongesteld was geworden, te zorgen, en ging daarop weer terug naar het feestgebouw om zijne vrouw af te halen en het verdwijnen van Regina, aan ieder die er belang in stelde, op het eenvoudigst te verklaren.

Daarmee is nog niet gezegd, dat het door allen zoo werd opgevat als hij het voorstelde, vooral niet toen men des anderen daags vernam, dat graaf Stanislaus vertrokken was zonder van iemand afscheid te nemen. Men gaf van dit plotseling verdwijnen algemeen de volgende uitlegging:

„Regina, teleurgesteld door het fiasco dat zij gemaakt had met haar pretentieus kostuum, en gekrenkt door allerlei malicieuze aardigheden, die de gemaskerden haar hadden ingefluisterd, had zich teruggetrokken in de leeszaal, waar zij den graaf eene scène had gemaakt, omdat deze haar tot de keuze van die rijke uitmonstering had overgehaald. De graaf was nu ook boos geworden, en toen zij daarop verlangde het bal te verlaten, had hij haar de tres mauvaise (/race thuis gebracht, met het eerste huurrijtuig het beste dat er te krijgen was."

Dus de legende, die meestal zekere dosis waarheid bevat. Een bediende van de sociëteit had het zelf gezegd, en'die kon het weten!

Voorts deed het gebeurde aan Regina geen schade in de publieke opinie, en het hing maar van haar zelve af om zich weer geheel op den vorigen voet te zetten. Men kon der rijke erfdochter wel een caprice en wat ostentatie vergeven. Dat zij de hulde van een man als graaf Stanislaus had aangenomen, wie kon haar dat ten kwade duiden? Maar nu die geduchte mededinger opzij was geraakt, nu konden de vroegere pretendenten zich weer op den voorgrond stellen, en mevrouw Wijnands moedigde hen daartoe aan.

„Het ;is nu goed voor u afgeloopen met dien graaf," voegde zij Regina toe, „dat er nog geen engagement was tusschen u en hem, want wie weet wat hij in z|jn schild voerde; hij was stellig een avonturier, dat hij zoo maar verdwenen is zonder iemand te waarschuwen."

Sluiten