Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II.

Terwijl Regina uitzag naar een geldige reden om zich voor een poos aan de G.sche wereld te onttrekken, werd haar die plotseling gegeven, maar in den vorm van droeve noodzakelijkheid. Zij ontving een schrijven van den notaris Welsink, waarin deze haar meedeelde, dat mijnheer van Berchem reeds had gedisponeerd over het volle bedrag der som, die zij te zijner beschikking had gesteld, en dat er daarna vanwege zijn zoon aanvraag was gedaan om nóg meer. De oude heer was ongesteld, kon zelfs niet met hem aboucheeren; een reden te meer waarom de voorzichtige zaakgelastigde zoomin wilde toestaan wat men vroeg, als formeel weigeren, zonder de voorkennis van zijne lastgeefster. Maar hij raadde deze ernstig af het verlangen in te willigen, daar er kwade geruchten liepen omtrent de firma van Berchem. Hij achtte het wenschelijk, dat juffrouw van Berchem voor eenigen tijd terugkeerde, om met hem dit punt te bespreken; het was wel de moeite waard.

Regina schreef, dat zij zoo spoedig mogelijk zou komen en dat hij intusschen haar geld niet moest sparen, om de eer van de firma te redden.

Zij schreef aan Lize, om deze van hare spoedige wederkomst kennis te geven, wat ontevreden dat men haar geen woord van oom's ongesteldheid had gemeld. Van hare zijde had zij aan de familie van tijd tot tijd het noodige bericht gegeven; maar oom zelf schreef nooit, en Lize was eene van die vrouwen, die altijd vinden dat er niets bijzonders valt mede te deelen, omdat zij uit

Sluiten