Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zachten in zijn oordeel, niet tot vergevensgezindheid stemmen. Het is uit tusschen ons, voor altijd uit, zooals ik reeds voorgevoelde bij ons laatste afscheid.

„Things without remedy

„Must be without regard."

Ik wil er niet meer naar omzien; roer la corde sensible niet meer aan, als gij mjj antwoordt. Ik ben te weinig zeker van mijn tijd, om u bezig te houden met mijn verblijf op Ringburg; ook kunt gij u heel goed voorstellen wat het te zeggen is, als eene geheele familie optrekt met bedienden en pakgoederen. Alleen de oude keukenmeid blijft als huisbewaarster achter, benevens /de tuinman en zijn gezin; zjj voelde zich niet meer opgewassen tegen de taak, die haar in het Haagsche hotel wachtte, en men heeft haar op deze wijze rust toegedacht, zonder haar te ontslaan. Mevrouw Belcccur was een dag vroeger vertrokken. In het eerst zaten wij alle drie stil en gedrukt terneer in het ruime reisrijtuig, dat ons tot het naaste station van den spoorweg zou brengen. Mathilde, verdeeld tusschen het verlangen naar haar vader, dien zij met afgodische liefde aanhangt, en het leedgevoel over het verlaten van de plek waar zij geboren is en opgegroeid, en zich altijd gelukkig heeft gevoeld. Mevrouw is evenzeer in tweestrijd; zij weet, wat zij bezat — wat zij verliest; zij bleek niet geheel zonder bekommering te zijn over hetgeen haar wachtte, de exigenties der wereld, het leven voor geheel nieuwe plichten, een overgang die niet licht zou vallen en die haar te denken gaf. Wat mij betreft, die acht dagen buiten waren omgevlogen; de rust, die toch zooverre was van verveling, had mij goed gedaan; ik had ze wel tot weken willen verlengd zien; ik ook voelde mjj bezwaard over hetgeen mij daarginds wellicht boven het hoofd hing, en ik kon mij best verplaatsen in den toestand van die lieden, die dit heerlijk verblijf niet dan met leedwezen verlieten. Eerst toen wij hadden plaats genomen in de damescoupé, kwamen andere indrukken het zwaarmoedig gepeins vervangen; Mathilde vooral, die nog weinig had gereisd, was opgetogen over de afwisseling, en sleepte ons door hare levendigheid, hare gezelligheid mee. Genoodzaakt om een nacht in Utrecht te blijven, kwamen

Sluiten