Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„En ziet gij," vervolgde deze, „ik ben liberaal genoeg om te begrijpen, om goed te keuren zelfs tot zekere hoogte, dat anderen het leven anders opvatten dan ik, maar ik wil mijne dochter niet al te aterk geïnfluenceerd zien door enge godsdienstbegrippen; ik acht u juist geschikt diergelijken invloed eenigszins te neutraliseeren, zonder dat het een opzettelijk tegenspreken wordt, waarbij voor Mathilde alle vertrouwen, en bijgevolg ook alle goede vrucht van zjjn werk, zou verloren gaan." Geen lichte opdracht voorwaar, maar die ik in gemoede tracht te vervullen, vooral sinds ik opgemerkt heb dat het prikkelbaar, ontvankelijk gemoed van Mathilde haar zeer licht tot overdrijving, tot sentimentaliteit en dweepzucht zou kunnen voeren. Op haar vijftiende jaar, in 't onrijpst van de rede, mag zij niet de prooi worden van eenzijdigheid, en zoo aan Ds. Roesting inquisitoriale rechten gegeven waren over het gezin der van Ryhoves, zou hij stellig een Index maken, waarop sommige Haagsche predikanten als: „niet te liooren" waren aangewezen, maar die rechten zjjn hem niet toegekend, zelfs niet waar het Mathilde geldt. Mijnheer acht het voor zich onnoodig partij te kiezen op kerkelijk gebied: hij gelooft boven de partijen te staan. Het is niet aan mij om te beoordeelen, of die positie houdbaar is. Mevrouw is van dengenen, die zoo wat tusschen alles doorzeilen, en op haar tijd van alles meedoen. Heden wordt zij in verrukking gebracht door de indrukwekkende rede van een positief prediker, om morgen door de toespraak van een begaafden modernen spreker te worden meegesleept, tot weer een andere indruk ook dezen verdringt. Zij heeft gezond verstand, een hart dat zich voor al wat goed en liefelijk is ruim en gewillig opent, maar geen vast beginsel, waaraan zij de verschillende indrukken kan toetsen, die zij ondergaat. Elle se laisse vivre; zij geniet van alles, en voorts neemt zij de vormen in acht, ook die der religie. Zij vindt het noodig, dat hare dochter, die zij nog niet naar de Fransche Opera wil brengen, toch veel naar de Waalsche kerk zal gaan: „het is er altijd zoo plechtig, en het is daarenboven goed voor haar Fransch." Ik, die verplicht ben Mathilde te vergezellen, heb vollen vrede met die schikking, al is het op anderen grond.

De Duitsche kerk .... ook goed ter bevordering der taaiken-

Sluiten