Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te beproeven of men zelve gelukkig kan worden door een ander geluk te schenken; maar de herinnering aan Eckbert drong zich juist in die ure van tweestrijd in volle kracht aan mij op, en zoo verstiet ik den man, wiens liefde zich zelfs niet verloochende te midden van zijne smart, voor dien andere, die van mij is weggevloden als een vjjand, met harde woorden, die van bitterheid en wraaklust getuigden, en die mij nu haat, zoo hjj mij niet heeft vergeten. Maar toch het is mij of er iets in mijn hart is, dat mij met onverbreekbare snoeren aan Eckbert vasthecht; ik heb het hem geschreven in eene ure van overspannen dankbaarheid, wat ik nooit in staat zal zjjn hem mondeling te herhalen : dat ik voor geen offer terugschrikte om hem te verzoenen, en zoolang ik niet de zekerheid heb dat hij die verzoening afwijst, zal ik mij niet vrij gevoelen om over mij zelve te beschikken; daarbjj ik twijfel er aan of de baron Meekern juist de geschikte man voor mij zou zijn; naar het mjj voorkomt, mist hij vastheid van karakter, zelfstandigheid van geest; zijne teerhartigheid gaat tot weekheid; en, ik ken mij zelve, al zou ik trachten hem gelukkig te maken, ik zou hem overheerschen en minachten; dan waren wij beiden met smartelijker scheiding bedreigd dan nu; zijne zwakheid zelve geeft mij wel hoop, dat hij genezen zal en wederkeeren; maar ik, helaas! ik ben weer opgeschrikt uit die rust, die ik met zooveel moeite had veroverd, en die mij telkens ontglipt, als ik meen haar gevat te hebben. Beklaag mij, maar kom niet op dit alles terug, als gij mij antwoordt; vermaningen, raadgevingen, niets, niets zou mij toch baten; niets mij bewegen van mijn eens genomen besluit af te wijken. Uitspreken moest ik het, maar door er over te zwjjgen, kunt gij het beste bevorderen, wat mij het noodigste is: vergetelheid.

Uwe R. v. B.

Waarom ik in zoolang niet schreef, waarom ik de eerste maand van het nieuwe jaar liet voorbijgaan, zonder zelfs op uwe goede woorden bij de intrede daarvan echo te geven, vraagt gij mij ? Beste, trouwe vriendin! wat zal ik u zeggen; wij zijn juist nu in het volle van het seizoen, en iedereen heeft het hier op eigene wijze

Sluiten