Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gaan; daar is het wat anders; daar treedt gij op als Regina van Berchem, en zoo zekere vriendin te G. dan nóg sa mauvaise langue laat spelen, zal ik mijnheer haar gemaal herinneren dat hij zelf procureur-generaal is en de wet tegen den laster moet handhaven; maar hier, mijn kind! is het wat anders. Regina van Berchem is onberispelijk; zoo ik er aan twijfelen kon, zou ik met u spreken zooals ik nu doe? en toch, helaas! het is maar al te waar, zij is niet onbesproken. Mijne vrouw is levendig, impressionabel, zij gaat in diezelfde dameskringen, waar onze Haubertin hare nieuwtjes vandaan haalt. Haubertin zal wel zwijgen; het veemgericht ligt haar nog wel in het geheugen; maar de anderen... ik ben lang niet zeker van de anderen; als er geen meer attrayant sujet voor het discours is. Mijne vrouw kan nü die praatjes hooren zonder ergernis, maar zoo [zij wist dat Renée, die zjj liefheeft, dezelfde is als Regina, die prooi van mevrouw Wijnands, zou zij zich ergeren, uwe partij nemen; dat zou scènes geven, opzien baren, en al wat ik gedaan heb om het gevaar van u af te wenden, zou vergeefs zijn ..."

„Ik versta u; Mathilde kan niet toevertrouwd blijven aan eene gouvernante, waarover men fluistert en de hoofden bijeensteekt als zij binnentreedt."

„Zoo is het,'' hernam hij schouderophalend; „daarom, neem de uiterste omzichtigheid in acht; zooals ik u reeds zeide: zich omkeeren op een verkeerden weg heeft groote bezwaren. Gelukkig weten wij dat er een halt is, waar wij een ander pad kunnen inslaan; zorg gij intusschen dat uw geheim niet le secret de la comedie wordt, want gij hebt het reeds aan een vreemde toevertrouwd."

„Een vreemde?" vroeg ik verwonderd, maar na eenige oogenblikken bezon ik mij. „De baron Meekern was geen vreemde voor mij op dit punt. Ik mocht hem niet in het onzekere laten, wie de vrouw was, die hij zijne hand bood. Ik deed het zelfs in de hoop, dat hij na die bekentens terug zou gaan. Het baatte niet, toch heeft hij mij op zijn woord als edelman beloofd dit geheim te bewaren, tot ik zelve hem van de geheimhouding ontsloeg. Dat treft mij, dat zelfs hij geen woord heeft gehouden, want hij moet het zijn die u heeft ingelicht."

Sluiten