Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mij bedreigt en bespot van zekere zijde. Als men ijverige vrienden heeft, over-ijverige zelfs zooals ik, dan wakkert de gloed der vijandschap te meer aan. II faut faire la part du feu, maar.. . de mijnen kunnen die scheiding niet maken, en dus ... beloof mjj, dat gij er op zult toezien."

Ik beloofde de uiterste waakzaamheid, zooals vanzelve spreekt, en ben wel in staat woord te houden. Als mevrouw laat in den voormiddag beneden komt, is alles opgeruimd, wat niet van hare gading zou zijn; daarbij, zij heeft nauwelijks rust of tijd om de illustratie en modejournalen door te bladeren; van couranten in te zien, vooral die zjj weet tot de oppositie te behooren, is bij haar geen sprake; en wat Mathilde aangaat, zjj neemt niets in handen dan wat ik haar ter lectuur heb aangewezen, dat heb ik al terstond ingesteld. De huisknecht heeft daarbij de gewoonte, alles aan mij over te leveren, wat er van brieven, boodschappen en drukwerken binnenkomt, en zoo kan ik zorgen, dat er geen wespen in het salon rondfladderen. Waarlijk, de beide dames missen niet veel aan hetgeen haar op deze wijze wordt onthouden. Als ik aan mijnheer mijne bezorgdheid te kennen geef, dat mevrouw mogelijk in de cercles die zij frequenteert van diergelijke aanvallen zou kunnen hooren, schudt hij ongeloovig het hoofd : „Dat doet zich niet onder de onzen, zou Haubertin zeggen. 11 ne faut pas parler de corde duns la muison d'un pendu! luidt het wellevendheids voorschrift, waaraan men zich vrij getrouw houdt; nu is het waar dat ik nog wel niet ben gevonnisd, maar toch al veroordeeld door mijne tegenstanders; mijne vrienden weten dit ook wel, en zwijgen er dus over tegen mijne familie; zjj weten ook dat ik niet voornemens ben voor zekere insinuaties te wijken. Ik zal die heeren dat pleizier niet doen, ten minste niet zoolang ik nog de hoop behoud eenmaal te kunnen doorzetten wat ik mjj heb voorgesteld te volbrengen. Al bluffen zij er nog zoo op, dat ze mjj vermoord hebben, ik zal hun toonen dat ik springlevend ben." En dat toont hij ook metterdaad aan vriend en vijand. Zoo het volhouden van mevrouw bij haar tegenwoordig régime mijne verbazing wekt, de volharding van mijnheer Ward Ryhove is miraculeus en bewonderenswaardig. Een ijzersterk gestel dient zijn vasten wil en zijn onvermoeibaren lust tot den

Sluiten