Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij glimlachte. — „Wees gerust, kindlief! er is geen kwaad bij; het is maar eene herinnering aan eene bijeenkomst, waaraan ik niet had gedacht, en die mij nu juist ongelegen komt, daar ik op hetzelfde uur iemand bij mij bescheiden heb, wien ik noodzakelijk moet spreken. Ik kan mij niet onttrekken aan de conferentie, en ik kan den persoon in kwestie niet afschepen met een „niet thuis", nu ik zelf hem hier heb ontboden..

„Kunt gij hem morgen niet laten weerkomen ?" vroeg mevrouw.

„Dat zou zoo goed zijn als hem het onderhoud dat hij verlangt te weigeren, want hij zou morgen vertrekken, en ik stel er zelf het grootste belang in hem nogmaals te zien en nader te leeren kennen dan bij een eerst vluchtig onderhoud, zooals ik gisteren met hem had. Het eenige wat ik er op weet, Sophie, is u een weinigje overlast aan te doen... Gij kunt thuisblijven van avond, zoo ik mij niet vergis?"

„Ja! ik heb niets; ik zou een uurtje naar de opera kunnen gaan, maar zij geven de Favorite zoo slecht..

„Laat de Favorite aan hare begunstigers over, en verplicht mij door den man in kwestie te ontvangen; hij zal komen omstreeks het theeuur; houd hem bezig tot ik terugkom. Het kan niet laat worden. Ik zal mij zooveel mogelijk haasten; om half tien ben ik zeker terug."

„Heel goed, zoo'n uurtje zal licht door te brengen zijn, al is het met een onbekende; ik reken daarbij op ma chère Berthier om de conversatie levendig te houden."

„Ik zal mijn best doen, mevrouw!" hernam ik glimlachend, maar denkelijk zal mijne hulp daarbij wel overbodig zijn; er komen zoo licht andere visites op dat uur, als men weet dat u thuis is..

„Goed dat gij mij daaraan herinnert," viel mijnheer in. „Er moet van avond niemand anders ontvangen worden."

„Zelfs niet freule Haubertin, die ik zoo half en half verwacht ?" zei mevrouw malicieus.

„Och! die pretentieuze zottin! kort en goed: „niet thuis!" als zij komen mocht," sprak mijnheer met ongeduld.

„Zoo ik anders met de freule en Mathilde op mijne kamer thee dronk ?" stelde ik voor.

Sluiten