Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zonder mededoogen : zijn scherpe, satyrieke blik op mij gevestigd, bleef nu op mij rusten.

Uit wanhoop vatte ik moed en beantwoordde dien. Ik zag het hem aan, hij wist wie hij voorhad, en hij bracht mij den vrede niet! Zoo ik mij vervallen en veranderd dacht, hij ook was niet dezelfde gebleven; hij ook was ouder geworden dan zijn leeftijd, maar hij was niet vervallen, en zijn voorkomen droeg de sporen niet van verdriet of lijden. Alleen hij was rijper geworden; zijn gelaat was minder teer en week, meer kloek en manlijk; hij droeg niet meer den fijnen, fattigen knevel; maar een zware, blonde baard, op de wijze der Amerikanen, stond hem fier en forsch. Zijne bijna meisjesachtige blos was in eene geheel verbruinde gelaatstint opgegaan. Zijne oogen zelfs schenen dieper en donkerder geworden. Het was of er staal flikkerde uit dien blik; de Adonis was omgetooverd in een valk, die op zijne prooi loert. Ook zijne kleeding verried een ander mensch. Ik wist vooruit, dat ik hem niet in uniform zou zien; maar de Eckbert van voorheen zou zich zeker bij een avondbezoek als dit, bij eene officieuse samenkomst ten huize van een minister, met bijzondere zorg hebben gekleed, en daarvan was nu niets op te merken in zijne eenvoudige zwarte jas, zijne achteloos toegeknoopte das en zijne donkerbruine glacé handschoenen; alleen zijn linnengoed was van onberispelijke frischheid, doch zonder eenige recherche, zooals men dat vaak bij onze Haagsche heeren ziet; geen geborduurd overhemd; geen diamanten knoopjes; de grootste eenvoud; alleen droeg hij de linten van twee of drie buitenlandsche ridderordes in zijn knoopsgat, hetgeen van erkende verdienste of van vorstengunst getuigde. Zijn blond krullend haar, waaraan hij voorheen kenljjk zooveel zorg besteedde, was nu kort afgeknipt en liet zijn krachtig breed voorhoofd geheel vrjj; wilskracht en onverzettelijkheid lagen er op uitgedrukt; maar ook in menige diepe groeve de zware worsteling met het leven. Zooals hij zich nü voordeed, gaf hij niet meer den indruk van le beau lieutenant, de lieveling van de dames, maar voor mij had dit verschil juist iets aantrekkelijks Hjj imposeerde mij, en ik begreep zelfs niet meer hoe ik er toe gekomen was, een man als dezen zoo hard te bejegenen, zoo smadelijk

Sluiten