Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

juist omdat het zelfkwelling was, die ik bij minder bekommering had kunnen vermijden.

De heer Witgensteyn, al had hij zich als vrouwenhater geposeerd in dit huis, scheen er toch niet aan te hechten voorgoed bij het woord te worden gehouden. Hij was beleefd, gezellig, opgewekt, met een tintje galanterie zelfs tegenover de vrouw des huizes; die van hare zijde juist zooveel onschuldige coquetterie legde in haar toon en houding, als voldoende was om de causerie een weinigje pikant te maken, zonder dat er eene kwade bedoeling in school.

Met Mathilda was hij nog niet recht op dreef, of liever zij niet met hem; het was of zij onbewust, door het instinct harer sympathie voor mij, zich gedrukt voelde door de beklemdheid die mij overheerschte; kenlijk worstelde zjj tegen dien vreemden druk, en dan was zij schalksch en vermetel, zooals een verwend kind des huizes het zijn kan in hare uitvallen.

Mij deden ze sidderen, want ik wachtte den terugslag daarvan op mijn hoofd; maar Eckbert was Ion prince in alles en lachte welgevallig, zelfs al zou een ander zich op de lippen hebben gebeten; mogelijk wekte het haar heimelijke ergernis, dat hÜ zoo weinig notitie nam van hare gouvernante; zij was het niet gewoon, dat men mij in haar ouders huis als non avenue behandelde; maar in deze wenschte ik niets liever; ik wist maar al te goed, dat ik op erger kon rekenen, als hij anders deed. Hij was beleefd, zonder meer, of ik werkelijk niets anders voor hem ware geweest, dan datgene waarvoor ik mij uitgaf.

Een dineetje met zijn vieren in een welingericht huis behoeft niet lang te duren, als men het niet met opzet wil rekken, en mevrouw had hare redenen om dit niet te doen. Toch, toen wij aan het dessert waren, herinnerde zjj Witgensteyn aan de belofte, die hij haar scheen gedaan te hebben, om haar nog wat vanzjjn levensloop te vertellen.

„Laatst aan ons diner heb ik er u om geplaagd, en gij hebt mij toen afgewezen met een stug: „'t is nii het oogenblik niet"; mij dunkt dat excuus hebt gij nü niet; wij zjjn geheel onder ons, en zóó entre la poire et le fromage, terwijl juffrouw Berthier voor de koffie zorgt: — het is een rustig en gezellig moment."

Sluiten