Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Gij hebt gelijk, mevrouw! als het alleen de vraag is van uiterlijke omstandigheden. .

„Het spreekt vanzelve, dat ik u de biecht niet wil afnemen, om te vragen naar uwe bevindingen of naar hartsgeheimen."

„Dat zou ook vruchteloos zijn, mevrouw! ik heb eens een echec geleden, dat in het geheel geen geheim is gebleven, en sinds is datgene wat men het hart noemt, bij mij tot een rots geworden, waar niets meer kan groeien of tieren."

Hij zeide dit met zulk eene vastheid en tegelijk met zulk eene ijzige onverschilligheid, dat mevrouw, hoeveel lust zij mogelijk ook had om schertsend iets tegen te werpen, verslagen zweeg; mij sloeg de wanhoop om het harte. Het was mij of ik ook plotseling versteende; ik was marmerkoud, hoewel de hitte der gasvlammen en de gloed van den open haard een extotische atmosfeer schiepen in het vertrek.

Er heerschte eenige seconden een drukkend zwijgen; Mathilde redde ons allen, door het woord te nemen.

„U moest beginnen, waar papa moest af breken, toen hij gestoord werd, mijnheer Witgensteyn," zei ze half vleiend, half gebiedend.

„Geheel tot uw dienst, juffrouw Mathilde, als ik maar weten mag waar...

„Daar, waar u een mirakel hadt verricht, met een ouden familietwist bij te leggen; u moest toen op reis naar een heer te Berlijn, die u helpen zou aan een spoorweg of zoo iets; heb ik niet goed onthouden, ma bonne amie?"

Ik knikte; als ik geluid had willen geven, zou het een snik zjjn geweest.

„Juffrouw Mathilde verdient een bon voor haar goed geheugen," sprak Eckbert tot mij gewend; ik had geen moed om hem aan te zien, maar ik ben er zeker van, dat hij raadde wat er in mij omging en dat hij er zich in verlustigde."

„Ik verdien ten minste het vervolg tehooren; vindt u niet mama?"

„Als mjjnheer Witgensteyn er nu niet toe gestemd is, Mathilde, mogen wij er niet op aandringen," lispelde mevrouw.

„Och! het is met drie woorden gezegd. Ik vond bij den machtigen man te Berlijn een goed onthaal, te eer, daar hij geen groot heer was die aan afkomst en connectiën zijne positie dankte,

Sluiten