is toegevoegd aan je favorieten.

Gids voor de Nederlandsche tentoonstelling van huisindustrie te houden in de maanden Juli en Augustus 1909, in gebouw "Velox", Hobbemakade te Amsterdam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hederlandsche Lloyd i Herengracht 248, Amsterdam.

Algemeene bepalingen.

Art. 12.

De voorzitter roept de vergadering van het Bureau van het Bestuur zoo dikwijls bijeen, als hij dit noodig oordeelt.

Indien twee leden van het Bureau of tien leden van t Bestuur met redenen omkleed een verzoek tot het houden van een vergadering van hun college doen, moet de voorzitter deze ten spoedigste uitschrijven.

Art 13.

Het huishoudelijk reglement regelt nader het stemrecht, de contributie der donateurs(trices); de wijze waarop alle commissies gevormd, en de correspondenten benoemd worden, en door wie de instructies zullen worden vastgesteld; de wijze waarop het toezicht op het beheer der geldeu plaats heeft en verder alles wat eene nadere regeling noodig mocht maken, doch het magjgeen bepalingen bevatten in strijd met deze Statuten.

Art. 14.

Beslissingen over zaken worden steeds genomen met meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen wordt een voorstel geacht verworpen te zijn.

Verkiezing van personen heeft plaats bij volstrekte meerderheid van stemmen. Wordt bij eerste stemming geen meerderheid verkregen, dan heeft eene herstemming plaats tusschen een aantal tweemaal zoo groot als het aantal vacatures van de personen, die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben.

Bij staking van stemmen in dit geval beslist het lot.

Art. 15.

Art. 2 en dit artikel kunnen niet worden gewijzigd. De andere artikelen kunnen gewijzigd worden op een daartoe belegde vergadering met eene meerderheid van - der uitgebrachte stemmen.

Deze wijzigingen moeten ten minste 14 dagen voor deze vergadering ter kennis gebracht worden van de leden.

Wijzigingen in deze statuten treden niet in werking alvorens daarop de Koninklijke goedkeuring is verkregen.

Nederiandsche Lloyd ( Heerengracht 248, Amsterdam.