is toegevoegd aan je favorieten.

Gids voor de Nederlandsche tentoonstelling van huisindustrie te houden in de maanden Juli en Augustus 1909, in gebouw "Velox", Hobbemakade te Amsterdam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Noriorlanrlcpho I Inurl ( Brand- en Inbraak-Verzekering, llCUul lullUoullu LIUjU ( Heerengracht 248 Amsterdam.

30. Zijt gij gedwongen bepaalde grondstoffen, gereedschappen of winkelwaren of bij uw werkgever of een door hem aangewezen persoon te koopen? Zoo ja, tot welk bedrag? Of bestaat slechts een indirecte dwang?

31. Zoudt gij, indien gij vrij waart, voordeeliger uw inkoopen kunnen doen ?

32. Hoeveelisuwgemiddelde weekloon?

(Zoo de arbeider een loonboekje heeft, dit geheel ovet nemen.)

33 Hoeveel levert gij gemiddeld per week ?

34. Moogt gij zooveel afleveren, als gij kunt, of is daarin eenige beperking?

35. Welke zijn de tijden van inlevering; hoeveel uur gaan daarmee verloren ?

36. Hoeveel betaalt gij aan uwe helpers, die niet tot 't gezin behooren ? Geschiedt deze betaling per week ?

37. Hebt gij of uw gezin nog andere inkomsten dan die uit huisindustrie, zoo ja, welke, en hoe grooi zijn zij? (Ook op commensaals is te letten.)

38. Hebt gij land in eigendom of in huur? Zoo ja, hoe hoog is daarvan de huurprijs en wie bewerkt dat land ?

Nederlandsche Lloyd ( Heerengracht 248, Amsterdam.