is toegevoegd aan je favorieten.

Experimenteele onderzoekingen naar aanleiding van de theorie van Van der Waals

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nu ik op het punt sta. mijn academische studie af te sluiten, is het mij een behoefte, hen dank tc zeggen, onder wier leiding die studie is verricht.

Helaas, niet onverdeeld aangenaam is die taak. 11'ant allereerst past mij een woord van dankbare piëteit, gewijd aan de nagedachtenis van een man. wiens lessen, uitingen van zijn fijnen en toch zoo diepen geest, op mij een onuitwischbaren indruk hebben gemaakt. Ik noem C. BELLAAR Sl'RL'lJT. Grooten invloed heeft hij gehad op de richting van mijn denken. Hoe gaarne had ik heden hem mijn erkentelijkheid betuigd.

Mijn meer speciale vakstudie hebt (tij geleid, /loog/eeraren der 11 'is- en Natuurkundige faculteit.

Uw lessen. Hóóg-Geleerde VAN PESCH waren mij een heldere en nuttige inleiding tot de voor den physicus onontbeerlijke infinitesimaalrekening.

U. Hoog-Gcleerde KORTEW EG, ben ik grooten dank verschuldigd: zoowel voor de vriendelijkheid, die Gij mij steeds hebt betoond, als voor l w lessen die in zoo hooge mate tot mijn vorming hebben bijgedragen, /.ij waren het. die mij den eersten stoot gaven in de richting sinds door