is toegevoegd aan uw favorieten.

Experimenteele onderzoekingen naar aanleiding van de theorie van Van der Waals

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mij gevolgd, zij waren het ook, die mij leerden de methoden der hoogere wiskunde zelfstandig te gebruiken.

Hoog-Geleerde Zkeman ; niet licht zal ik vergeten hoeveel ik aan l dank. zoowel voor mijnpractische opleidingiu 't algemeen, als inzonderheid voor den steun, dien ik van U bij de samenstelling van dit proefschrift mocht ondervinden en de bereidwilligheid. waarmede Gij mijn vaak lange vertoogen hebt aangehoord, die, vrees ik. wel eens al te onbescheiden beslag legden op Uw tijd.

Op hoogen prijs stel ik het. de eerste te mogen zijn. Hoog-Geleerde CoiIKN, die U op een plaats als deze met dezen titel toespreekt. Ook (rij hebt een belangrijk deelgehad in mijn experimenteele vorming. Onder Uw leiding deed ik mijn eerste eigen onderzoek. H ees overtuigd, dat ik di u tijd, dit u ik met l mocht samenwerken, onder mijn aangenaamste studie-herinneringen zal blijven tellen.

Al heb ik, -Hoog-Geleerde SlSSINGH, Uw eigenlijk ouderwijs niet meer kunnen volgen; werkende in het Natuurkundig Laboratorium en voornamelijk als assistent aldaar, werd ik ruimschoots door U in de gelegenheid gesteld, te profiteeren van Uw rijke ervaring.

'Iot hen. voor wie Uw onderwijs in eerste lijn bestemd is. Hoog-Geleerde Bakhuis RoOZEBOOM. mag ik mij niet tellen. Daarvoor is de afstand tusschen chemie en physica nog te groot. Maar zeker staan beide vakken niet ver genoeg van elkaar, om mij te beletten, herhaaldelijk Uw bijstand in te roepen. Ik ben U zeer erkentelijk voor Uw