is toegevoegd aan uw favorieten.

Experimenteele onderzoekingen naar aanleiding van de theorie van Van der Waals

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geroer ') enkele gelijksoortige metingen uitgevoerd, vóór de genoemde Hollandsche onderzoekers eigenlijk alleen Lkhfei.dt 3) en Linebar( 'kr3) volledige pXjX2-diagrammen hadden bepaald en de uitkomsten van den laatste verdienen bovendien, zooals zal blijken, slechts een zeer gering vertrouwen. Maar vervolgens, en deze omstandigheid is van nog meer gewicht dan de voorgaande, waren bijna alle proeven gedaan met abnormale stoffen ') waarvoor de theorie van vax der Waaks, in haar tegenwoordigen vorm, niet geldig is.

De door cunaei's en Hartman verkregen resultaten en de theoretische beschouwingen, waartoe zij van der Waaks aanleiding gaven 5), toonden echter van hoe groot belang voor de toetsing en verdere uitbreiding der theorie, juist pXjX^-diagrammen bij lage temperaturen konden zijn en zij deden dus den wensch ontstaan naar een nauwkeurige en systematische bestudeering van dat deel van het pTx-vlak °). liet scheen echter

') Dissertatie. Jena 1892.

:) Phil. Mag. (5) 40 p. 397, 46 p. 42, 47 p. 284.

') J. Am. Chem. Soc. 17 p. C15 en 690. Uittreksel: Chem. Nkws Octobcr en November 1895.

4) Van de 69 pxr of Tx,-lijnen waarvoor v. Zawidzki bepalingen heeft kunnen vinden (Z. Physik. Ch. 35 p. 71) hebben slechts 16 betrekking op normale stoffen en onder die 16 dateeren alleen die van Lehfeldt en llnebarger van voor 1899.

5) Versl. Kon. Ak. van 30 Juni 1900. p. 166.

r') Sedert den aanvang van dit proefschrift is het aantal bekende pxjX-.-diagrammen belangrijk vergroot door de onderzoekingen van Schreinemakers (Versl. Kon. Ak. van 21 April 1900. p. 701.) Taylor (J. Phvs. Ch. 4 p. 355) en voornamelijk door de uitvoerige verhandeling van v. Zawidzki (Z. Physik. Ch. 35 p 1). Ik heb er reeds op een andere plaats (Z. Physik. Ch. 36 p. 41) op gewezen dat er desniettegenstaande nog een zeer groot aantal vragen overblijven.