is toegevoegd aan uw favorieten.

Experimenteele onderzoekingen naar aanleiding van de theorie van Van der Waals

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

noodig, dat onderzoek in twee dcclen te splitsen en wel: een onderzoek naar px1x3-diagramnien voor drukken, zoo laag dat op den damp de gaswetten mogen toegepast worden; dan, naar de veiandering, die deze lijnen ondergaan bij verhooging van temperatuur en de wijze waarop zij zich aansluiten aan de vormen, die nabij de kritische temperatuur gelden. Immers al spreekt het van zelf, dat het trekken van een scherpe grenslijn tusschen beide deelen onmogelijk is, toch pleiten theoretische en praktische redenen voor een zoodanige splitsing.

Theoretische: omdat tot nu alleen bij genoemde vereenvoudigende onderstelling formules voorden coëxistentiedruk opgesteld zijn en dus alleen voor dit ucel nauwkeurige quantitatieve proeven vereischt worden tot toetsing van het reeds verkregene, terwijl voor hoogere temperaturen het experiment eerder moet dienen om het beloop der lijnen in t algemeen aan te geven en tot vingerwijzing van de theorie, zoodat de aard van het onderzoek voor beide deelen geheel verschillend is; practische: die volgen uit den aard der aan te wenden methoden en stoffen. De meeste van de stoffen toch. die tot nu toe gebruikt zijn voor de toetsing van de theorie van het i|/-vlak, zijn voor het hier bedoelde onderzoek weinig geschikt, daar zij een kritische temperatuur hebben tusschen o" en i oo° en dus nauwkeurige metingen bij temperaturen, daar verre beneden, groote moeilijkheden zouden ondervinden. Daarentegen biedt zich een rijk materiaal aan in de groote reeks van organische vloeistoffen met kritische temperatuur tusschen 200° en 300"• ^'' men nu>