is toegevoegd aan uw favorieten.

Experimenteele onderzoekingen naar aanleiding van de theorie van Van der Waals

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een blik op de figuur toont, dat die lijnen belangrijk van elkaar verschillen. Interpoleeren wij graphisch, dan vinden wij voor x = 0.5 bij

VAN DER LEE 201 mM.

Sci IREIN EM AKERS 248 »

Lehfeldt 258 »

Wat kan de oorzaak zijn van die enorme verschillen ? Afwijkingen tusschen dampspanningsbepalingen Van verschillende onderzoekers is men altijd het eerst geneigd, toe te schrijven aan fouten in de absolute meting van druk of temperatuur of aan onzuiverheid der stoffen. Maar al mogen deze omstandigheden zeker het samenvallen van twee onafhankelijk van elkaar gemeten px-lijnen kunnen beletten, het is toch onwaarschijnlijk dat daardoor alleen de eene onderzoeker een geheel ander karakter voor de kromme zou vinden dan de ander, zooals hier het geval is. Immers VAN der Lee vindt tusschen x = 0.39 en x = 0.50:

Ap ^67 m _ niM.. daaruit zou voor het

Ax 0.11

snijpunt der px-lijn met de lijn x — I, als de eerste dezelfde richting hield, volgen: p = —100 mM.; v. d. Lee's px-lijn moet dus noodzakelijk een buigpunt vertoonen en zou waarschijnlijk sterk bol naar beneden aan de lijn x = 1 aansluiten. Dit is echter, zooals ik binnenkort op een andere plaats hoop aan te toonen, voor een stof die als damp niet, als vloeistof sterk geassocieerd is, zooals water, weinig waarschijnlijk. Inderdaad vindt men dan ook in ScHREINEMAKER's en Leukei.dt's bepalingen niet de minste indicatie vaneen buigpunt, integendeel zou men, vooral uit de bepalin-