is toegevoegd aan uw favorieten.

Experimenteele onderzoekingen naar aanleiding van de theorie van Van der Waals

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onzeker is, bij de bepaling van de hoogte der drukkende kolom. En i cM. water beteekent i mM. kwik ongeveer, van die orde is dus de onzekerheid hierdoor ingevoerd; cn zelfs al brengt men een correctie aan, wat waarborgt dan dat de stroomingen in de vloeistof en de temperatuurwisseling tusschen verschillende lagen haar niet geheel illusoir zullen maken: Inderdaad vindt men dan ook experimenteel getallen, die zoowel van het theoretisch vereischt bedrag (0",040 per cM.) als onderling sterk kunnen verschillen.

Het is merkwaardig, dat aan dit verschil tusschen de temperatuur van damp en vloeistof, dat op elke nauwkeurige kookpuntsbepaling, in de vloeistof gedaan, van invloed is, door nieuwere experimentatoren voor Dr. Smits zoo weinig aandacht is geschonken, terwijl toch de fout voor de hand ligt en de gevolgen sedert meer dan een eeuw bekend waren. Om de hierdoor veroorzaakte onzekerheid te ontgaan toch, en volstrekt niet om de oververhitting, die eerst later bekend werd, stelde CayeNDISH in 1777 het eerst voor1), kooktemperaturen niet in de vloeistof, maar in den damp te bepalen. De later bekend wordende oververhitting schijnt echter zoo zeer de aandacht tc hebben getrokken, dat de andere foutenbron door de experimentatoren geheel over het hoofd werd gezien. Althans Dr. Smits verzekerde mij, nergens in de nieuwere literatuur daarmede te hebben zien rekening houden2) en ook ik heb zeer weinig van dien aard gevonden: toch, of misschien liever juist daarom, ziet men her-

') Puil. Trans. Roy. Soc. Vol. LXVII Part II p. 818.

2) Verg. ook: Smits. 1. c. p. 472.