is toegevoegd aan uw favorieten.

Experimenteele onderzoekingen naar aanleiding van de theorie van Van der Waals

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ven, verschenen als een vervolg op de op blz. 37 genoemde, door niemand notitie genomen is, noch door Löwenherz, den voorzitter der Pruisische ijkingscommissie, die blijkens zijn op blz. 37 genoemd artikel, de in het eerste stuk van Müi.i.kk beschreven proeven belangrijk genoeg gevonden had 0111 ze in zijn laboratorium te doen herhalen, noch door WüU.NKk of I'l AI'NDI.KR die over dat stuk een discussie begonnen waren, noch door Kaiii.BAUM of SAKURAI, ofschoon de door hen gezochte verschijnselen bij zoutoplossingen, hier reeds uitvoerig beschreven zijn. Dit schijnt mij alleen verklaarbaar doordat Mül.i.kr vasthield aan de, met zijn proeven zeker zeer moeilijk overeen te brengen meening, dat de damp, op 't oogenblik van zijn ontstaan 100" of kouder is; een meening die natuurlijk alleen door allerlei gedwongen en phantastische veronderstellingen is vol te houden J).

g 7. Adaptatie van den. ecnigssins geu'ijsi^deu, toestel van Dr. Smits.

Ik overwoog dus, in hoeverre het gerechtvaardigd zou zijn, zonder dit principieele punt te beslissen, aan kookpuntsbepalingen te beginnen en welke methode 0111 de kookvertraging op te heffen dan het meest in aanmerking zou komen. 1 let meest krachtige middel daartoe 11.1. het doorvoeren van een sterken stroom dampbellen als eenigc direkte warmtebron 2), zooals dit door Landsberger8), Smits 4) en Cov °) is toegepast bij ]) Zie bijv. Ber. 9 p. 1631.

') Daardoor verandert de methode eigenlijk in een condensatiemethode. Verg. blz. 4G.

3) 'L. Anorg. Ch. 17 p. 422.

') Vkrsi.. Kon. Ak. van t> Juni 11)00. p. 31.

') Am. Ch. J. 23 p. 353.