is toegevoegd aan je favorieten.

Experimenteele onderzoekingen naar aanleiding van de theorie van Van der Waals

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ik ditmaal liet reeds geciteerde stuk van I.WI.ok') dank. Op koelhuis en thermometer werd onder den stop een, eenige mM. dik, laagje kurk bevestigd van bijna denzelfden diameter als de stop. De eerst zeer merkbare aantasting der stoppen was daarmede geheel belet. Nadat nu nog eenige voorloopige bepalingen met water waren gedaan, 0111 te zien, hoeveel vloeistof op zijn minst genomen moest worden, of inderdaad de temperatuur bij constanten druk, constant was en zich weer naar behooren instelde als de druk weer dezelfde werd, konden de proeven met een eerste vloeistofpaar beginnen -).

g 8. Het vloeistof paar benzol-tetrachloorkoolstof. Proeven

van Linebarger.

Met de bewerking van dit eerste paar werd tweeërlei doel beoogd. I11 de eerste plaats en voornamelijk, moest zij dienen 0111 aan een uitvoerig voorbeeld den verkregen toestel te toetsen en de nauwkeurigheid der methode vast te stellen, doch tevens wilde ik liefst een vloeistofpaar zoodanig kiezen, dat, al mocht de bereikte nauwkeurigheid blijken geringer te zijn, dan ik mij voorstelde, het resultaat toch van eenig belang voor de theorie kon zijn. Daardoor wees zich als vanzelf een paar aan. 11.1. het reeds door LiNKBARtiKR s) onderzochte: benzol en tetrachloorkoolstof. Voor dat paar vond

') 1. c. p. 292.

!) Daar bij deze voorloopige proeven tevens gebleken was dat een verhooging van i 10" in den koperen mantel, niet van invloed was op de aanwijzing van den binnenthermometer, werd de buitentemperatuur in 't vervolg alleen ten ruwe ingesteld.

:') 1. c. p. G90 resp. p. 213.