is toegevoegd aan je favorieten.

Experimenteele onderzoekingen naar aanleiding van de theorie van Van der Waals

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het aan den eenen rand anderhalf a tweemaal zooveel als aan den anderen zou beloopen). dan toch slechts een continu veranderlijk opgeteld te worden. Op het karakter der pXj-lijn, waarop het hier alleen aankwam, zou dit nauwelijks invloed hebben. Wanneer het echter niet gelukte den thermometer altijd even diep in de vloeistof te plaatsen, en met de caoutchouc stoppen was dat niet gemakkelijk, dan moest zich dit manifesteeren door duidelijke onregelmatigheden in de verkregen lijn.

ü 10. Dc resultaten.

Om na te gaan, wat de proeven over het laatst besproken punt zouden leeren, bracht ik de waarnemingen op groote schaal (i mM. kwik = I cM.) op coördinatenpapier over. Met bleek, dat men ze niet alle door een geleidelijk verloopende kromme kon vereenigen, maar daartoe complicaties in de kromme moest aanbrengen, die niet zeer waarschijnlijk waren. W'ilde men die complicaties doen verdwijnen door zijdelingsche verplaatsing der waarnemingspunten, dan zou men veel grooter fouten in de x,-bepaling moeten veronderstellen dan mogelijk scheen. Daarentegen verdween die gecompliceerdheid reeds bij een verandering van den druk met I mM. en dit bedrag, overeenkomende met een verplaatsing van den thermometer van minder dan i cM, scheen zeer goed mogelijk '). Ik meende dus de nauwkeurigheid van de bepaling der pxj-lijn op niet hooger dan i m\l. te mogen stellen en de later beschreven proeven bewijzen, dat deze voorzichtigheid zeer gerecht-

') Zie blz. 31.