is toegevoegd aan je favorieten.

Experimenteele onderzoekingen naar aanleiding van de theorie van Van der Waals

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarde, want wanneer niet: v — bx, dan zal voor elke samenstelling, v een ander veelvoud van bx zijn of liever v = f(x)bx; maar bovendien hebben juist de onderzoekingen van den allërlaatsten tijd ]) de groote beteekenis van de veranderlijkheid van b zoo helder aan het licht gebracht, dat het nauwelijks gerechtvaardigd schijnt, wanneer men eenmaal de hypothesen waarop de genoemde formule rust, loslaat, niet te\ens rekening te houden met de mogelijkheid, dat de variabiliteit van b ook hier van grooten invloed is. Ik zal dus hier aan die ontwikkelingen geen plaats geven. Slechts dit hebben zij mij geleerd, dat de geldigheid der gai.ltzine-hl-.rthki-ot'sche betrekking wel gepaard zou kunnen gaan met positieve waarden van ,u\v 'loch vind ik waarschijnlijk, dat, vooral waar men nog op zoo grooten afstand is van de kritische temperatuur als bij onze proeven, de verwaarloosde termen den aard van correctietermen zullen hebben, dat zij dus wel misschien een zwak negatieve zwak positief zullen

kunnen maken, maar dat toch door het optreden van die termen alleen, niet een ,a\„ die wegens het uiteenliggen der kritische drukken anders sterk negatief zou zijn, een zoo sterk positieve waarde zou aannemen, als bij dit mengsel het geval is. Het komt mij dus inderdaad waarschijnlijk voor. dat wij in dit geval te doen hebben met een a12, die veel grooter is dan men haar uit de betrekking van Gai.itzine-Bkrtiiki.ot zou berekenen. Voorloopig schijnt het dus het veiligste, die betrekking,

i) V*n der Waals: De toestandsvergelijking en de theorie der cyclische beweging, Veksl. Kon. Ak. van 23 Februari, 30 Maart en 20 April 1901.