is toegevoegd aan uw favorieten.

Experimenteele onderzoekingen naar aanleiding van de theorie van Van der Waals

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de beste der ons bekende, gecombineerd, nog blijken onvoldoende te zijn; maar in honger mate nog influcnceerde op deze beslissing de overtuiging, die zich gaandeweg bij mij gevestigd had, dat het proces waarop de dynamische methode berust: het koken van een vloeistof onder bepaalden druk, niet zoo ondubbelzinnig bepaald en van toevallige omstandigheden onaf hankelijk is, dat daarop een nauwkeurige meetmethode zou kunnen gebaseerd worden, althans niet in die gevallen waarbij de meting in de vloeistof moet geschieden. Ik zal trachten die zoo zonderling klinkende meening eenigszins plausibel te maken.

Reeds in g 12 wees ik er op, hoe groote beteekenis de lucht in de vloeistoffen voor het kookproces heeft. Ik gaf eenige citaten, ten bewijze, dat ik in die meening niet alleen stond en ontleende die opzettelijk aan experimentatoren van den laatsten tijd en wel aan mannen, die zich de ernstigste moeite hadden gegeven, de hier optredende zwarigheden te overwinnen, om te doen zien, dat ook de beste middelen, die wij tegenwoordig hebben 0111 een vloeistof rustig tc doen koken, hun kracht uitsluitend ontleenen aan de adhereerende lucht.

Maar veel gedccideerder dan de daar genoemden, laten zich verschillende veel oudere onderzoekers uil en het komt mij voor dat de meening van deze laatsten het dichtst bij de waarheid staat. Reeds in 1803') heeft I)K Ll'i het gezegd en waarom zou ik trachten het nog

i) Zoo men wil is deze opinie nog veel ouder, want reeds Huyghens wist dat het verschijnsel van den negatieven druk alleen voorkomt bij niet tc zeer luchthoudende vloeistoffen.