is toegevoegd aan je favorieten.

Experimenteele onderzoekingen naar aanleiding van de theorie van Van der Waals

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en zij het dampvolume bij den druk p gelijk v, dan is het aantal moleculen, als damp aanwezig, gelijk fpv, waar f een constante is, aangevende het aantal moleculen bij de gekozen temperatuur, bij de eenheid van druk in de eenheid van volume aanwezig. Zij het volume als alles in damp is overgegaan gelijk v.,, dan is het geheel aantal moleculen fp.,v3 dus het aantal moleculen in dampvorm wordt

fp. v, <P. — P-HPi — P> dus •)

" " (P — Po) (Pl — Pi)

V p = p, (P- _ P«)(P' _

v2 2 IP — P„)(Pi — P3)

Vergelijkt men deze formule met die, door Wül.l.ner & Gl« )tr1an opgesteld, dan ziet men, dat zij in denzelfden zin daarvan afwijkt, als de experimenteele gegevens. Toch passen deze nog niet geheel voor onze formule, maar dit is, na wat ik boven reeds zeide, ook niet te verwonderen, want wij weten volstrekt niet, of de door hen gebruikte stoffen inderdaad het geval verwezenlijken, waarvoor zij is opgesteld. En zelfs al ware dit zoo, dan is hun materiaal voor een nauwkeurige quantitatieve toetsing weinig geschikt, daar de volumebepalingen zooals Wüi.i.ner & Grotrian zelf zeggen,

l) Deze afleiding is misschien wat omslachtig. Eenvoudiger redeneert men aldus. Hadden vp en v2p., op dezelfde hoeveelheid damp betrekking dan zou men ze volgens de wet van BOYI.E aan elkaar gelijk mogen stellen. Nu echter in 't eerste geval de hoeveelheid damp AB/AC maal kleiner is, krijgen we :

AB

VP = vaPa AC

Gedachtig echter aan wat ik in de inleiding zeide en omdat deze afleiding mij voerde tot de opmerking op blz. 209 heb ik haar laten staan.