is toegevoegd aan je favorieten.

Experimenteele onderzoekingen naar aanleiding van de theorie van Van der Waals

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

g 20. Conclusie.

Na de uitvoerige voorafgaande bespreking kan ik hier kort zijn. Maar voor ik mijn conclusies ga forinuleeren, wil ik er nog eens nadrukkelijk op wijzen, dat ik ze alleen als geldig beschouw voor het gebied, waarin ik zelf gewerkt heb. Zij nuken dus niet aanspraak op geldigheid voor het meten van zeer kleine drukken ; voor deze is misschien de methode van meevoering geschikter').Zij gelden evenmin voor temperaturen

veel hooger dan de hier gebruikte. Wel zou het zeer gemakkelijk zijn. den manometer voor die hoogere drukken geschikt te maken zonder het waterbad overdreven hoog te nemen, maar het is de vraag of de temperatuurregeling dan niet zoo bezwaarlijk woi dt, dat men beter doet tot de dynamische methode zijn toevlucht te nemen, die juist in gunstiger omstandigheden komt, hoe hooger de druk wordt waaronder men werkt ).

Onder deze reserves dus. meen ik te kunnen verdedigen, dat ten onrechte de statische methode tegenwoordig door velen verworpen wordt. Integendeel geloof ik, dat deze methode tot zeer nauwkeurige metingen in staat stelt, waarvan de foutengrens in het gebied waar ik werkte, zeker niet meer dan O. I mM. behoeft te bedragen. zelfs wanneer men met zoo eenvoudige hulpmiddelen werkt, als de hier gebruikte. Dat de afwijkingen van verschillende metingen onderling zooveel grooter zijn, ligt dan ook geenszins aan de methode van drukbepaling. maar daaraan, dat de stoffen waarop zij wordt toegepast, niet chemisch bepaalde individuen zijn, maar

') Verg. blz. 193.

') Zie blz. 118.