is toegevoegd aan je favorieten.

Experimenteele onderzoekingen naar aanleiding van de theorie van Van der Waals

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoodra wij echter deze formules op een bepaald geval willen toepassen, doen zich nieuwe moeilijkheden voor. Wij moeten n.1. daartoe x3 als functie van Xj kennen en wel bij variabele temperatuur en constanten druk. Nu kennen wij, zelfs in het eenvoudiger te behandelen geval der pxt-lijnen, die afhankelijkheid slechts in den vorm :

x, x,

= Cus.

I—X, I—X,

Wegens het ingewikkeld karakter van ,«'x1 zou in 't algemeen reeds met deze waarde van x3 dc integratie niet uit te voeren zijn. Maar omtrent dc afhankelijkheid van Xj cn x, bij constanten druk kunnen wij het voorloopig niet verder brengen dan tot dc differentiaalvergelijking. Deze wordt gewonnen uit de hoofdvergelijking, die van der Waals voor coëxistente phasen gegeven heeft, door dp = O te stellen en luidt dus1):

I dT (x=—xi)( dx^lpT

T dxj ~ W2.i

Zoolang wij niet de grootheid W3>1 kennen, d.w.z dc warmtehoeveelheid die vrij komt bij den overgang van een moleculaire hoeveelheid uit dc eenc phase in de andere (gesteld dat dit zonder concentratie-verandering geschiedt), is deze vergelijking niet integreerbaar.

Wij zullen ons dus in de toepassing onzer formules moeten bepalen tot het geval dat de Txj- enTx2-lijncn

punt belooft, heb ik echter niets meer van zijn hand daaromtrent kunnen vinden en het is mij ook niet bekend dat anderen over deze quaestie iets zouden hebben gepubliceerd.

') Continuitiit 11 p. 140.